การพัฒนาทักษะ ER-DIAGRAM : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ดุษฎี เทิดบารมี

Abstract


Abstract

The purpose of this research was to develop and validate causal factors that affect the design skills ER-Diagram. The purposive sampling were 165 students of computer education major 2nd year bachelor of Education Faculty, Bansomdejchaopraya Rajchaphat University (academic 2015-2016). A total of 165 students were purposively collected using questionnaire. Statistical analysis was performed using statistical analysis program. Causal modeling involved in the use of AMOS 16.0. The results were as follows:

1. Variables had direct effects on ER-DIAGRAM design skills were attitudes toward logical thinking and basic skill in computer. While the variables had indirect effects on ER - Diagram design skills were attitudes toward the Educational Database System course, attention to studying and concentration.

2. The model was consistent with the empirical data as demonstrated by the reserve fit measurement chi-square statistics value was not statistically significant with the ration of chi - square value over degree of freedom (χ2 2/df) equal to 1.792. Group indicates were set at equal greater than 0.90. In this study found that GFI equal to 0.972, AGFI equal to 0.903, CFI equal to 0.951 and TLI equal to 0.977. All of the index Pasteli the index criteria. PGFI = 0.621 passed the criteria of 0.50 or above. The indexes with the level less than 0.05 were RMR equal to 0.024 and RMSEA equal to 0.032 which also pass at the index criteria. The predictive power of ER - DIAGRAM was found to be 77.5% due to the correlation coefficient (R2) of 0.775.

Keywords: Model of Causal Factors, Design skills ER-Diagram

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะการออกแบบ ER-DIAGRAM และตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 165 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติ และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม AMOS 16.0 ผลการ วิจัยพบว่า

1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการออกแบบ ER-DIAGRAM ท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบ ด้วยการคิดอย่างมีเหตุมีผล และความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุทางตรงต่อทักษะการออกแบบ ER - DIAGRAM และทัศนคติต่อการเรียนรายวิชา ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา การเอาใส่ใจต่อการเรียน และการมี สมาธิ เป็นสาเหตุทางอ้อมต่อทักษะการออกแบบ ER-DIAGRAM

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะการออกแบบ ER-DIAGRAM มีความสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติดังต่อไปน้ี ค่าสถิติไคสแควร์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.061; >0.05) อัตราส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 1.792 ดัชนีกลุ่มที่กำหนดไว้ที่ระดับ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่าดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI = 0.972, AGFI = 0.903, CFI = 0.951, TLI = 0.977 ซ่ึง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนดัชนี PGFI = 0.621 ผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป ส่วนดัชนีท่ีกำหนดไว้ท่ีระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR = 0.024 และ RMSEA = 0.032 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน และประสิทธิภาพในการ พยากรณ์ พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการออกแบบ ER - DIAGRAM มีความ เที่ยงตรงคิดเป็นร้อยละ 77.5 เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกำลังสอง (R2) เท่ากับ 0.775

คำสำคัญ: โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ทักษะการออกแบบ ER - DIAGRAM


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.