รูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนพลศึกษา และกีฬาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา

รักษิต สุทธิพงษ์

Abstract


Abstract

The purpose of this research is to create a model of a risk management in learning and teaching physical education and sports for schools under the Secondary Educational Service Area Office 36, Phayao Province. The sample consisted of administrators, teachers, and physical education and sport staffs with selected from a purposive selection from 18 schools each have 15 students, totaling 270 people. The research instruments were questionnaire and focus-group interview. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and content - based analysis. The researchers collected data manually. The procedure of data collection consisted of 3 steps: 1. studying the operating condition of the risk management in physical education and sports, 2. creating and examining the model of the risk management in physical education and sports, and 3. evaluating the model of the risk management in physical education and sports.

The findings showed that 1. the overall operating condition of the risk management in physical education and sports was at a low level, 2. regarding creating and examining the model of the risk management in physical education and sports, there were 4 main elements: 1) the policy of the risk management, 2) the objectives of the risk management, 3) the committee of the risk management, and 4) the process of the risk management which was divided into 6 steps : 1) identifying the risk, 2) evaluating the risk, 3) responding to the risk, 4) risk control activities, 5) information technology and communication of the risk management, and 6) monitoring the risk management. All of these elements were appropriate and accurate at a high level, and 3. the model of the risk management in learning and teaching physical education and sports was useful and feasible at a high level.

Keywords: Model, Risk Management, Physical Education and Sports, Schools

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนพลศึกษาและกีฬา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนพลศึกษาและกีฬา กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 18 โรงเรียน ๆ ละ 15 คน รวมท้ังส้ิน 270 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และการประชุมสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การดำเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาสภาพการดำเนินงานการ บริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนพลศึกษาฯ 2. การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้าน การเรียนการสอนพลศึกษาฯ และ 3. การประเมินรูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนพลศึกษาฯ

ผลการวิจัย พบว่า 1. การศึกษาสภาพการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนพลศึกษาฯ ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย 2. การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน พลศึกษาฯ มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) นโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ 2) วัตถุประสงค์การบริหารความ เสี่ยงฯ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และ 4) กระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ มี 6 ขั้นตอน คือ 1) ระบุ ความเสี่ยงฯ 2) ประเมินความเสี่ยงฯ 3) ตอบสนองต่อความเสี่ยงฯ 4) กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงฯ 5) สารสนเทศ และการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงฯ และ 6) การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงฯ ทุกองค์ประกอบนี้มี ความเหมาะสม และถูกต้อง ครอบคลุมในระดับมาก และ 3) การประเมินรูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้าน การเรียนการสอนพลศึกษาฯ มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: รูปแบบ การบริหารความเสี่ยง การเรียนการสอนพลศึกษาและกีฬา สถานศึกษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.