อิทธิพลของระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

สุพจน์ อิงอาจ, อภิญญา อิงอาจ

Abstract


Abstract

This research aimed to study perception on learning management systems, perceived ease of use, perceived usefulness, and information and communication technology application for learning of undergraduate students, and to study the influence of learning management to information and communication technology application for learning of undergraduate students. The 300 samples were undergraduate students derived from convenience sampling. The research instrument was a questionnaire with the reliability between .74-.99. The data was statistically analyzed by mean, standard deviation, and structural equation modeling. The research results were as follow: 1) Undergraduate students had a perception on learning management system of the university at the level of “average”. Considering in any approach, the perceived ease of use and perceived usefulness of learning management was at the level of “much” and the information and communication technology application for learning was at the level of “average”. 2) The learning management systems of the university had positive influence to the perceived ease of use and perceived usefulness of information and communication technology, and the perception on information and communication technology had positive influence to the perception on information and communication technology application for learning. The casual factors composed of learning management, perceived ease of use, and perceived usefulness was able to describe to variance of information and communication technology application for learning of the students at 62%.

Keywords: Learning Management, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Information Technology and Communication

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อระบบการจัดการเรียนการสอน การรับรู้ความง่าย การรับรู้ ประโยชน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อ ศึกษาอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 300 คน ที่ได้มาด้วยวิธี การเลือกตามความสะดวก และมีแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .74- .99 เป็นเครื่องมือการวิจัย ใน ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติสำหรับงานวิจัยน้ีได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ สมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีการรับรู้ต่อระบบการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันอยู่ในระดับปานกลาง รับรู้ความง่ายในการใช้งาน และรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่สารอยู่ในระดับมาก และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง และ (2) ระบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายและการรับรู้ประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอิทธิพล เชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีประกอบด้วยระบบการจัดการเรียน การสอน การรับรู้ความง่าย และการรับรู้ประโยชน์ สามารถใช้อธิบายความแปรปรวนของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ร้อยละ 62

คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอน การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.