ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ ทำนาย - สังเกต -อธิบาย (POE) ร่วมกับบริบทท้องถิ่น เรื่อง ยางธรรมชาติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาตอนปลาย

อโนดาษ์ รัชเวทย์, นาถยา อุตมา, ภาณุพัฒน์ ชัยวร

Abstract


Abstract

The objectives of this research were 1) to construct the learning activity package using Predict - Observe - Explain (POE) teaching method to promote learning of Natural Rubber for high school students in the upper secondary level which had the efficiency of 80/80 2) to compare the learning achievement of student before and after using learning activity package and 3) to study the students’ satisfaction toward the learning activity package. The samples of this research were 29 Matthayomsuksa 4/1 students in Damrongratsongkroh School, Chiang Rai province. The research design pattern of this study was Experimental Design as One Group Pretest - Posttest Design. The instrument using for experiment included 5 Plans, 20 hours and 5 learning packages. The instrument using for data collection included Achievement Test, its item difficulty was between 0.41–0.72, and item discrimination was between 0.38-0.65, and reliability (KR-20) was 0.91, and Index of Item Objective Congruence was 1 and satisfaction of the students test reliability was 0.80. The statistical value used in this study, included the mean, percentage, standard deviation and t - test value.

The results were as follow : 1) The effective of this learning activity packages had value of 86.09/85.98 which was higher than the criteria set, 80/80. 2) The statistically significant difference of learning achievement of students at the level of 0.05 for pre - and post - instruction. 3) The satisfaction of the students who had learnt with this learning activity packages a good level (X = 4.53, S.D. = 0.03)

Keywords: learning package, Predict - Observe - Explain (POE) teaching method, natural rubber

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ ทำนาย - สังเกต - อธิบาย (Predict-Observe-Explain ; POE) ร่วมกับบริบทท้องถิ่น เรื่อง ยางธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ ทำนาย - สังเกต - อธิบาย (POE) ร่วมกับบริบทท้องถิ่น เรื่อง ยางธรรมชาติและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 29 คน โดยใช้การวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง การทดลอง (One Group Pre test - Post test Design) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ 1) แผนการจัดการ เรียนรู้เรื่อง ยางธรรมชาติ จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 20 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ ทำนาย - สังเกต - อธิบาย (Predict-Observe-Explain ; POE) ร่วมกับบริบทท้องถิ่น เรื่อง ยางธรรมชาติจำนวน 5 ชุด 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.41–0.72 อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.38 –0.65 มีค่าความเช่ือมั่นข้อสอบทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.91 และ 4) แบบสำรวจความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t - test

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้กับวิธีการสอนแบบ ทำนาย - สังเกต - อธิบาย (POE) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ยางธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.09/85.98 สูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจเมื่อได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (X = 4.53, S.D. = 0.03)

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ทำนาย - สังเกต - อธิบาย (POE), ยางธรรมชาติ, ห้องเรียนพิเศษ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.