การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ยุพดี ยศวริศสกุล

Abstract


Abstract

This research aimed to 1) develop the local wisdom curriculum. 2) to study the outcomes of the students before and after the local curriculum implement. 3) toexplore the satisfaction of the students towards developed curriculum. The samples used in this research were Prathom 6 students from 30 schools under the Pattani Primary Education Service area offices 1. The instruments used in this study were developed local wisdom curriculums, pre-posttest and satisfaction evaluation. The data were collected by the researcher and were analyzed by means, standard division, t-test dependent and content analysis.

The results were as follows : 1) 30 curriculums on local wisdom used with students under the Pattani Primary Education Service Area were developed. The components of the curriculum including, the concept, vision, learning outcomes, contents, course description, curriculum structure, time duration, instructional activities, and teaching plans of every curriculum were all appropriate and consistent with one another. 2) The learning outcomes of the 30 local wisdom curriculum before and after the curriculum implementation were significant different at 0.5 level which was in accordant with the hypothesis. The learning outcomes of every local wisdom after the implementation were at very good levels which were higher than those of before the implementation. 3) In overall, the students ‘satisfaction towards each of the local wisdom curriculums was at the highest level. When looking in details, the satisfaction towards the curriculum on Likeputri Performance was at the highest (X) = 2.97, S.D = .10) whereas the curriculum on Kapiyoh Prayer Cap was at the lowest (X) = 2.89, S.D = .31). The results showed that the curriculum were consistent with the students’ interests. The curriculum contents were interesting and understandable and the students could recognize the local wisdoms. All the learning activities were fun and work sheets were interesting. The learning management was well - organized and practical. The teaching materials were appropriate and the learning assessment were suitable with the learning activities.

Keywords: local curriculum development, local wisdom, primary education schools

 

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน 2) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังจากการเรียนรู้เน้ือหาจากหลักสูตรท้องถ่ินและ 3) ศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถ่ินท่ีพัฒนามาจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถม ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย หลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน แบบทดสอบก่อน และหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test Dependent และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)

จากการดำเนินการตามข้ันตอนการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจาก ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 30 หลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรท้องถิ่นมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้คือ (1) ความสำคัญ (2) คำอธิบายรายวิชา (3)จุดประสงค์การเรียนรู้ (4) โครงสร้างหลักสูตร (5) แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (6) แผนการจัดการ เรียนรู้ (7) ส่ือประกอบการเรียนรู้และ (8) การประเมินผล องค์ประกอบของแต่ละหลักสูตรมีเหมาะสมและ สอดคล้องกัน 2) ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นท่ีพัฒนามาจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 30 หลักสูตร พบว่า ผลการเรียนรู้หลักสูตร ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของนักเรียนแต่ละหลักสูตรก่อนและหลังการใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยมีผลการเรียนรู้หลังการใช้หลักสูตรแต่ละหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนใช้หลักสูตร 3) ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น แต่ละหลักสูตร นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยหลักสูตรเรื่อง การแสดงดิเกปุตรี มีค่าเฉล่ียสูงสุด X = 2.97, S.D. = .10) และหลักสูตรเรื่อง หมวกกะปิเย๊าะ นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด (X = 2.89, S.D. = .31) ซึ่ง แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรท้องถิ่นแต่ละหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน เน้ือหาของหลักสูตรน่าสนใจ เข้าใจง่าย ทำให้นักเรียนได้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรท้องถิ่นทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนาน รูปแบบของใบความรู้และใบงานมีความน่าสนใจ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร ท้องถิ่นเป็นไปตามข้ันตอน เข้าใจง่าย กิจกรรมปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจและทำกิจกรรมได้ตามขั้นตอนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมและการประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ: พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน โรงเรียนประถมศึกษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.