ความต้องการจำเป็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมุมมองของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศและผู้บริหารสถานศึกษา

มัฮดี แวดราแม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ฮามีด๊ะ มูสอ

Abstract


Abstract

The purpose of this study was to study the needs of teaching professional practicum in the three southern border provinces through the views of students, mentors, supervisors, and schools administrators. The sample consisted of 580 teacher students of the Faculty of Education, 100 mentors. 20 supervisors and 39 school administrators. The qualitative data consists of 27 students, 30 mentors, 2 supervisors, and 2 school administrators. The research instruments were the needs assessment and the semi-structured interview forms on teaching professional practicum. Data was analyzed the gap between actual data and the expected condition of the teacher professional experience unit by means and standard deviation (SD), ranked the importance of the need for the unit of professional experience using Priority Needs Index (PNImodified)

The research found that Essential needs assessment reflects that the opinions of each group are very different from each other in terms of evaluation. For example, the teacher students need to allocate time for their mentors to provide mentoring for research. Including teaching media support. While the mentors need to be coordinated by the administrators of the faculty. And concern for parents ‘understanding of the students’ including feedback from teachers. For supervisors, there is an urgent need for support from school administrators. Including the development of personality as a teacher for teaching students. While school administrators have a need for education. Teachers’ experiences in classroom research. Creating innovative media Include coordination from system administrators.

Keywords: Needs Assessment, Teaching Professional Practicum

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมุมมองของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศและผู้บริหารสถานศึกษาตัวอย่างประกอบด้วย นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จำนวน 580 คน ครูพี่เลี้ยงจำนวน 100 คน อาจารย์นิเทศจำนวน 20 คน และ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 39 คน ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้เลือกผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 27 คน ครูพี่เลี้ยงจำนวน 30 คน อาจารย์นิเทศจำนวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวังของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น 4 ชุดสำหรับนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษาแบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลสภาพท่ีเป็นจริง และสภาพท่ีคาดหวังของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นของหน่วยฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยค่าดัชนีความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (Priority Needs Index; PNImodified)

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความต้องการจำเป็นสะท้อนให้เห็นว่าความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง มากน้อยกันไปตามประเด็นของการประเมิน อาทิ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนมีความต้องการจำเป็นต่อการจัดสรร เวลาของครูพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาการทำวิจัยในช้ันเรียน ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน ในขณะที่ครูพี่เลี้ยงมีความต้องการจำเป็นต่อการประสานงานจากผู้ดูแลระบบประจำคณะ และความเป็นห่วงต่อ ความเข้าใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีเก่ียวข้องกับภาระหน้าท่ีของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน รวมทั้งการให้ข้อมูล ย้อนกลับจากอาจารย์นิเทศ สำหรับอาจารย์นิเทศมีความต้องการจำเป็นต่อการให้การสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูแก่นักศึกษาปฏิบัติการสอน ในขณะท่ีผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการ จำเป็นต่อการให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ของครูพี่เลี้ยงทั้งในเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน การสร้างสื่อนวัตกรรม รวมถึงการประสานงานจากผู้ดูแลระบบประจำคณะที่เป็นระบบ

คำสำคัญ: การประเมินความต้องการจำเป็น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.