ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ซูฮัยลา เจ๊ะฮะ, อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Abstract


Abstract

This research aimed to multi-level factors analysis to affecting learning management skills of teachers under office of the private education Pattani province. The samples were 805 teachers and 64 directors at islamic high schools under office of the private education Pattani province which selected by multi-stage random sampling technique. The research instrument were the evaluations form of level of knowledge and level of learning management skills level, and the evaluation form of priority to factors affecting learning management skills. Data were analyzed using mean, standard deviation, correspondence analysis and multi-level analysis.

The results showed that Multi-level factors analysis found that attitudes toward career factor, quality of life factor and teaching experience at the teacher-level positive affecting with learning management skills at the .05 statistical significance level. For school-level found that all factors were not significance affecting with learning management skills. The interactions analysis showed that teaching experience was negative interacting with school size that affecting learning management skills at the .05 statistical significance level.

Keywords: Multi-level Factors, Skills in Learning Management, Teachers

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างคือ ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยครูผู้สอน วิชาสามัญจำนวน 805 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 64 คน ซึ่งมาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินระดับความรู้และระดับทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินระดับความ สำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การวิเคราะห์การสมนัย และการวิเคราะห์พหุระดับ

ผลการวิจัยปรากฏว่า การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับพบว่า ตัวแปรระดับครู ได้แก่ ปัจจัยด้านเจตคติต่อ วิชาชีพครู ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู และประสบการณ์การสอนของครูมีอิทธิพลทางบวกต่อ ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับตัวแปรระดับโรงเรียน พบว่า ทุกปัจจัย ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์พบว่า ประสบการณ์ การสอนของครูมีปฏิสัมพันธ์กันทางลบกับขนาดของโรงเรียนซึ่งร่วมกันส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: ปัจจัยพหุระดับ ทักษะการจัดการเรียนรู้ ครู

 

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.