การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชุด ความประทับใจในวิถีชีวิตชาวใต้

วุฒิ วัฒนสิน

Abstract


Abstract

The objective of this study was to create the fine arts on the Impression in Lifestyle of Thai Southerners.The data of this research was studied and analyzed by having the inspiration in creating 30 acrylic colour on canvas paintings. The steps for selecting the paintings were designed according to the principles of creative psychology by Graham Wallas. The report of this research was analyzed by using the descriptive analysis. The paintings were criticized according to the criticism theory by John A. Mitler. This online fine arts exhibition was held on facebook of woothi wattanasin.

The findings of this research were 30 acrylic colour on canvas paintings as follows : 1) Lifestyle of Thai Southerners on occupations 11 paintings. 2) Lifestyle of Thai Southerners on amusement and sports 3 paintings. 3) Lifestyle of Thai Southerners on faith and religions 3 paintings. 4) Lifestyle of Thai Southerners on habitations 4 painting. 5) Lifestyle of Thai Southerners on culture 5 paintings. 6) Lifestyle of Thai Southerners on environments 4 paintings. Most of the paintings were set in the asymmetry balance style. Most of the paintings were clear shapes, big sizes, and different frogeneral environments. Most of the paintings had the harmony of phenomenon that really occurred in nature. Most of the paintings had the unity because the whole atmosphere was the realnature. Most of the paintings that impressed the researcher were the Lifestyle of Thai Southerners.

Keywords: Contemporary Art, Lifestyle of Thai Southerners, Impression.

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชุดความประทับใจในวิถีชีวิตชาวใต้ ผู้วิจัย ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับวิถีชีวิตชาวใต้ และใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เทคนิคสี อะคลีลิคบนผ้าใบ จำนวน 30 ช้ิน มีขั้นตอนในการคัดเลือกภาพท่ีออกแบบตามหลักจิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์ ของเกรแฮม วอลแลส (Graham Wallas) และรายงานการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) วิจารณ์ ผลงานจิตรกรรม โดยใช้หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ ของจีน เอ. มิตเลอร์ (Jean A. Mitler) และจัดแสดงนิทรรศการ จิตรกรรมออนไลน์ ชุด “วิถีชีวิตชาวใต้” ทาง facebook ของ woothi wattanasin.

ผลของการวิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด “การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชุด ความประทับใจใน วิถีชีวิตชาวใต้” เทคนิคสีอะคลีลิกบนผ้าใบ จำนวน 30 ช้ิน โดยแบ่งผลงานออกเป็น 6 ชุดได้แก่ 1)วิถีชีวิตของชาวใต้ ด้านการประกอบอาชีพ 11 ภาพ 2) วิถีชีวิตของชาวใต้ด้านการละเล่นและกีฬา 3 ภาพ 3 ) วิถีชีวิตของชาวใต้ด้าน ความเชื่อและศาสนา 3 ภาพ 4) วิถีชีวิตของชาวใต้ด้านที่อยู่อาศัย 4 ภาพ 5) วิถีชีวิตของชาวใต้ด้านศิลปวัฒนธรรม 5 ภาพ และ 6) วิถีชีวิตของชาวใต้ด้านสิ่งแวดล้อม 4 ภาพ ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่จัดภาพสมดุลแบบสองข้างไม่เหมือนกัน (Asymmetry Balance) ภาพส่วนใหญ่มีจุดเด่นเป็นรูปทรงที่ชัดเจน ขนาดใหญ่ มีความแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมทั่วไป ภาพส่วนใหญ่มีความกลมกลืนของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความจริงในธรรมชาติ ภาพส่วนใหญ่มีเอกภาพ เพราะบรรยากาศเป็นความจริงตามธรรมชาติ และส่วนใหญ่เป็นภาพวิถีชีวิตของชาวใต้ท่ีผู้วิจัยประทับใจ

คำสำคัญ: ศิลปกรรมร่วมสมัย วิถีชีวิตชาวใต้ ความประทับใจ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.