ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี

ซารูวา เจะแต, ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ, อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Abstract


Abstract

The research aimed to study factors Influencing health promoting behaviors of teachers under the supervision of the primary educational service area, Pattani province. The sample sizes were consisted of 302 teachers, in which they were calculated using G*power. The samples were randomly chosen by multi stage random sampling technique. The research instrument was the questionnaires with multiple choices and five - level - rating scales. Data were analyzed using means, standard deviations and multiple regression analysis by stepwise method.

The results found that sex (β = .573, p<.001), having an underlying disease (β = -.122, p = .008), perceived barriers (β = .129, p = .004), perceived benefits (β =.114, p = .012) and Influenced of unrest situation (β = .110, p = .015) could predict health promoting behaviors of teachers at the significant level of .05 . All five variables could predict health promoting behaviors of teachers by 41.70 percent (Adjusted R2 = .417) with the standard error of predict of .458

Keywords: Health Promoting Behaviors, Teachers, Factors Influencing

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 302 คน จากการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยโปรแกรม G* power และสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีระดับนัยสำคัญ .05 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดยวิธีแบบเป็นขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า เพศ (β = .573, p<.001), โรคประจำตัว (β = -.122, p = .008), การรับรู้อุปสรรค (β = .129, p = .004), การรับรู้ประโยชน์ (β =.114, p = .012) และอิทธิพลจากสถานการณ์ (β = .110, p = .015) สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยตัวแปร ท้ัง 5 ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพได้ร้อยละ 41.70 (Adjusted R2 = .417) ค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .458

คำสำคัญ: พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรครู ปัจจัยที่มีอิทธิพล

 

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.