ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โนซีลา สาลีม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Abstract


Abstract

The purposes of this research were to analyze multi-level factors affecting the professional characteristics of students at the office of the vocational education commission in the three southern border provinces. The samples used were 1,123 students in the second semester of the academic year 2016 and 205 teachers by multi-stage random sampling. The research instruments used in the study were 3 issues of 5 rating scale questionnaires. 1) questionnaire which was the priority professional characteristics factors of students 2) questionnaire which was the professional characteristics of students and 3) questionnaire which was the priority professional characteristics factors the professional characteristics of teacher. Analyze basic data uses average, standard deviation and multi-level analysis.

The results analysis showed that the independent variables at the students’ levels and the college levels could explain the variance of the professional characteristics of the students was 77.3%. The independent variables at the college levels found that all factors did not correlate with the professional characteristics of the students at the office of the vocational education commission in the three southern border provinces. The independent variables at the students level were family factors and future work factors was statistically significant at the .01 level as for the curriculum and instruction factors were statistically significant at the .05 level.

Keywords: Professional Characteristics, Vocational education in the Three Southern Border Provinces, Multi-Level

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/ นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/ นักศึกษาจำนวน 1,123 คน และอาจารย์ผู้สอนจำนวน 205 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จาก 12 วิทยาลัย ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบประเมินระดับความสำคัญของนักเรียน/นักศึกษาต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ 2) แบบ ประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา และ 3) แบบประเมินระดับความสำคัญของอาจารย์ผู้สอน ต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์พหุระดับ

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระระดับนักศึกษา/นักศึกษาและระดับวิทยาลัยทั้งหมดสามารถร่วมกัน อธิบายความผันแปรคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาได้ร้อยละ 77.3 โดยตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัย ทุกปัจจัยส่งผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับตัวแปรอิสระระดับนักศึกษา/นักศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านอนาคตของงานมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านหลักสูตรและ การสอนมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

คำสำคัญ: คุณลักษณะทางวิชาชีพ อาชีวศึกษาในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิเคราะห์พหุระดับ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.