การจัดการเทคนิคการสอนด้วยนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ โดย Google Classroom สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สุมนา สุขพันธ์

Abstract


Abstract

This research aims to: 1) to measure the level of demand and the benefits of innovation; 2) to measure the level of satisfaction with the use of innovation; and 3) to study the development of innovative approaches to teaching and learning. Population and scope of research The faculty and students of the Faculty of Business Administration, Southeast Asia University, all year round and innovative learning cycle. The questionnaire was divided into 3 sets. The questionnaire consisted of 20 teachers, 267 students and a random sample of 57 students, using percentage, mean and interview.

The results showed that teachers in all disciplines were using innovation. At the highest levels of understanding of innovation and innovation can be applied to the home. Doing the exercises communication with students and sub-tests. Most teachers do not find problems. Exclude internet difference from teaching with innovation to general teaching. As a result, there is a similar issue with the issue: students can communicate with teachers anywhere where the internet, convenient, fast and modern. Saves time and paper most teachers give the same opinion as students, so it is very appropriate to bring innovation into the teaching and learning of the university. The benefits of space saving student work. Save paper and save money. Improvements should include studies of system complexity such as notifications and group invitations. Innovative approach to students. The research found that the frequency of access will be used when prompted by a teacher. The students’ access is to send their work, view the media, teach and monitor the students’ knowledge of innovation at a moderate level. I think that it can be applied to teaching at a high level and apply to other subjects effectively. Problems found from the internet. In the student interview found that innovation. Highlights easy to follow, wherever you are with the internet and modern the downside is the access to the internet. No notifications and there are restrictions on sending a video clip. More opinion is that innovation can be used for distance learning and is very useful.

Keywords: Innovation, Online Classroom by Google Classroom, Thailand 4.0

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวัดระดับความต้องการและประโยชน์ของนวัตกรรม 2) เพื่อวัดระดับความ พึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนและการ บูรณาการ ประชากรและขอบเขตงานวิจัย เป็นคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทุกสาขาวิชา ชั้นปี และรอบการเรียนที่ใช้นวัตกรรม โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สร้างเป็น 3 ชุด แยกถาม คณาจารย์ 20 คน นักศึกษา 267 คน และสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา 57 คน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์

ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์ทุกสาขาวิชามีการใช้นวัตกรรม ซึ่งมีความเข้าใจต่อนวัตกรรมอยู่ในระดับมากถึง มากที่สุด และสามารถนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การส่งการบ้าน การทำแบบฝึกหัด การใช้สื่อสารกับ นักศึกษา และทดสอบย่อย อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหา ยกเว้นด้านอินเตอร์เน็ต ด้านความแตกต่างจากการสอน ด้วยนวัตกรรมกับการสอนแบบทั่วไป ได้ผลว่ามีแนวตอบใกล้เคียงกัน โดยมีประเด็นได้แก่ นักศึกษาสามารถติดต่อ สื่อสารกับอาจารย์ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย ช่วยประหยัดเวลาและกระดาษ อาจารย์ ส่วนใหญ่ให้ข้อคิดเห็นเช่นเดียวกับนักศึกษา ได้แก่ มีความเหมาะสมมากที่จะนำนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการประหยัดพื้นที่จัดเก็บผลงานนักศึกษา ประหยัดกระดาษ และประหยัด ค่าใช้จ่าย มีข้อปรับปรุง ได้แก่ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความซับซ้อนของระบบ เช่น การแจ้งเตือน และการเชิญ เข้ากลุ่ม แนวตอบของนักศึกษาด้านการใช้นวัตกรรมผลวิจัยพบว่าความถี่ในการเข้าใช้งาน จะเข้าใช้เมื่อได้รับ แจ้งเตือนจากอาจารย์ เหตุผลที่นักศึกษาเข้าใช้งาน ได้แก่ ส่งงาน ดูสื่อการสอน และติดตามงาน นักศึกษามีความรู้ ด้านนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง คิดว่าสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในระดับมาก และใช้ได้กับรายวิชาอื่น อย่างเป็นผลดี ปัญหาที่พบมาจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่านวัตกรรมมีจุดเด่นด้านความ สะดวก รวดเร็ว การติดตามงานได้ทุกท่ีที่มีอินเตอร์เน็ต และมีความทันสมัย จุดด้อยเป็นการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีการแจ้งเตือน และมีข้อจำกัดเรื่องส่งงานที่เป็นคลิปวิดีโอ ความคิดเห็นเพิ่มเติมเห็นว่านวัตกรรม สามารถใช้เรียนทางไกลได้และมีประโยชน์มาก

คำสำคัญ: นวัตกรรม ห้องเรียนออนไลน์โดย Google Classroom ไทยแลนด์ 4.0


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.