การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เบญจวรรณ ดาบทอง

Abstract


Abstract

The purposes of this research were to 1) analyze basic information of learning management model development for mathematical problem solving by using 5E Learning cycle and K-W-D-L techniques for students in Prathomsuksa 4 2) develop and verify the efficiency of learning management model for mathematical problem solving by using 5E learning cycle and K-W-D-L techniques for students in Prathomsuksa 4 3) study the result of using 5E learning cycle and K-W-D-L techniques for mathematical problem solving 4) identify the satisfaction level of students towards the learning management model for mathematical problem solving by using 5E learning cycle and K-W-D-L techniques. The samples used in this study were 31 students in Prathomsuksa 4/1, Bankathu2 Municipal School, collected data by a purposive sampling in the second semester of academic year 2016. The research instruments included learning management plan, learning achievement test and satisfaction questionnaires. The data was analyzed by mean (X), standard deviation (S.D), and t-test (Dependent).

The results were as follows 1. The elements of learning management model for mathematical problem solving by using 5E learning cycle and K-W-D-L technique were the principles, objectives, the process of teaching activities, social system, and the responses. There were 5 phases in teaching activities; 1) stepped into the lesson and created an interest (engagement phase). 2) stimulated the information (encouragement phase) which focused on problem solving and answer finding related to previous knowledge by using KWDL techniques. 3) explained and summarized (explanation phase) 4) extended and applied the knowledge (extension phase). and 5) assessed efficiency (assessment phase). The Model for mathematical problem solving by using 5E learning cycle and K-W-D-L technique could be evaluated as 76.22 / 85.33 which higher than the standard criteria 75/75. 2. To compare pre and post using the model of learning management with 5E learning cycle and the K-W-D-L for students in Prathomsuksa 4, the average learning achievement score was statistically significant higher at .01 level. 3. The satisfaction level towards the learning management model with 5E learning cycle and the K-W-D-L for mathematical problem solving of the students in Prathomsuksa 4 was in high level. (X = 4.09)

Keywords: 5E learning cycle, K-W-D-L technique, mathematical problem solving, satisfaction

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 3) เพื่อ ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบ การจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ การทดสอบค่าที t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักร การเรียนรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอน ระบบสังคม และหลักการตอบสนอง กระบวนการกิจกรรม การเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนและสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 2) ขั้นกระตุ้น แยกแยะข้อมูล (Encouragement Phase) เน้นการแก้ปัญหาค้นหาคำตอบเชื่อมโยงกับความรู้เดิมด้วยเทคนิค K-W-D-L 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 4) ขั้นขยายความรู้และนำไปใช้ (Extension Phase) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation Phase) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.22/85.33 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการ เรียนรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (X = 4.09)

คำสำคัญ: รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้, K-W-D-L, การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, ความพึงพอใจ

 

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.