ผลของกิจกรรมการเรียนรู้อัลกุรอาน ต่อทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน ในเด็กปฐมวัย จังหวัดปัตตานี

ไอมีย์ อาแว, บัญญัติ ยงย่วน, แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ, นนทสรวง กลีบผึ้ง, อณัส อมาตยกุล

Abstract


Abstract

This research studied the effects of Quranic learning activities on basic reading skills in early childhood in Pattani. It also compared the basic reading skills of children in their early childhood, before and after participating in the Quranic learning activities conducted by the researcher, and between experimental and control groups. The research was conducted on KG.2 children of Ban Toh Bala School, Saiburi, Pattani province. A sample of 30 children was divided into 2 groups - each group comprised of 15 children. Research instruments for this study were 24 Quranic learning activities plans, and a basic reading skills evaluation form consisting of 23 questions adapted from that of Prathana Thiansuwan (2002). Data were statistically analyzed by using Wilcoxon Sign - Rank Test and Mann-Whitney U Test.

The results of the study revealed that, firstly, after participating in Quranic learning activities, the children’s basic reading skills, in terms of linking relationships between what was seen in a picture with existing experience, hand-eye coordination, and overall performance, was significantly higher than their pre-test level (p<0.01). In addition, their reading skills, in terms of memorizing by recalling past experiences, left-to-right eye scanning, summarizing and solving problems, and pictures interpretation, were also significantly better than before the experiment (p<0.05). Secondly, children who participated in the Quranic learning activities showed basic reading skill scores which were significantly higher than the children of the control group, especially in terms of memorizing by recalling past experiences, as well as summarizing and solving problems (p<0.05).

Keywords: Learning activities in early childhood, Basic reading skills, Al-quran, Southern Thailand

บทคัดย่อ

     งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนการ จัดกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อัลกุรอานในกลุ่มทดลอง 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐาน ด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อัลกุรอาน ระหว่างกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้อัลกุรอานและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อัลกุรอาน โดยทำการทดลองในเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโตะบาลา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แผนกิจกรรมการเรียนรู้ อัลกุรอาน 24 แผน และแบบประเมินทักษะพื้นฐานด้านการอ่านทั้งหมด 23 ข้อ ดัดแปลงมาจากปรารถนา เทียนสุวรรณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Wilcoxon Sign - Rank Test และ Mann - Whitney U Test

ผลการศึกษาพบว่า 1) เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน ด้านการโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ ปรากฏในภาพกับประสบการณ์เดิม ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา และโดยรวมภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้อัลกุรอาน สูงกว่าก่อนการจัดกิจรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการจำจากการระลึกเหตุการณ์ท่ีเด็กเคยมีประสบการณ์ ด้านการกวาดสายตาจากซ้ายไปขวา ด้านการสรุปและการแก้ปัญหา ด้านการแปลความจากภาพ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมีทักษะ พื้นฐานด้านการอ่าน ด้านการจำแนกกลุ่มหรือจัดกลุ่มสิ่งของ ด้านการแยกแยะความแตกต่างและสรุปความคล้ายคลึง และด้านการพูดและการใช้ภาษาที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อัลกุรอาน 2) ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อัลกุรอาน เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อัลกุรอานมีคะแนนทักษะพื้นฐาน ด้านการอ่านแตกต่างกับเด็กที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ในด้านการจำจากการระลึกเหตุการณ์ท่ีเด็กเคยมีประสบการณ์ และด้านการสรุปและการแก้ปัญหา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน ด้านการ จำแนกกลุ่มหรือจัดกลุ่มสิ่งของ ด้านการโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ปรากฏในภาพกับประสบการณ์เดิม ด้านการ แยกแยะความแตกต่างและสรุปความคล้ายคลึง ด้านการกวาดสายตาจากซ้ายไปขวา ด้านการประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือและตา ด้านการพูดและการใช้ภาษา ด้านการแปลความจากภาพ และโดยรวมที่ไม่มีความแตกต่าง ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อัลกุรอาน

คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน อัลกุรอาน จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.