การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาชีววิทยา ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5

อยุวัฒน์ วรรณโร, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, สมภพ อินทสุวรรณ

Abstract


Abstract

This research aims to study the development process of the critical thinking skill for Mathayomsuksa 5 students by the Problem-based learning (PBL). The target and control groups were Mathayomsuksa 5 students of Princess Chulabhorn’s College, Satun selected by the purposive sampling. The research method based on classroom action research of Kemmis and McTaggart (1990) comprising plan, action, observe and reflect. The research tools comprised three teaching plans based on the PBL, Studying Searching and Problem’s answer form and Critical thinking pretest and posttest. The results indicated that the PBL had a tendency to improve the critical thinking skill of the target group based on the target group had not only critical thinking posttest score significantly higher than pretest one but also higher significantly than posttest score of the control group at .05 levels.

Keywords: Problem-based learning, Critical thinking skill and Classroom action research 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของ เคมมิส และแมกแทกการ์ด ท่ีประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบัติการ สังเกตการณ์ และสะท้อนผล โดยมี กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ที่ได้มาโดยวิธี การเลือกแบบเจาะจง สำหรับเครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจำนวน 3 แผน แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและคำตอบของปัญหา และแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบ ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีแนวโน้มพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเป้าหมายได้ เมื่อพิจารณาจากคะแนนแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณฉบับหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมายท่ีสูงกว่าฉบับก่อนเรียน และสูงกว่าฉบับหลังเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้นเรียน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.