การพัฒนาระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บตามแนวคิด การเรียนแบบรอบรู้ที่เสริมศักยภาพการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์, เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

Abstract


Abstract

The objectives of this study were 1) to develop an adaptive web-based learning system on the mastery learning concept with scaffolding to enhance learning achievement for undergraduate students to be efficiency 2) to study learning achievement of students who learned with adaptive web - based learning system and 3) to study satisfaction of students who learned with adaptive web - based learning system. The Multi - Stage Sampling was employed to study efficiency of an adaptive web-based learning system and selects the sample group of 30 first-year undergraduate students studied in the Faculty of Technical Education at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The purposive selection was used to select the sample group to study their learning achievement, they were 30 first-year undergraduate students studied in the Faculty of Technical Education at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The research instruments included adaptive web-based learning system, questionnaire for quality content and system, learning achievement test and questionnaire for satisfactions. The data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test dependent.

The results revealed that 1) the efficiency of the adaptive web-based learning system on mastery learning concept with scaffolding to enhance learning achievement of undergraduate students were 80.01 percent which the criterion of 80 percent. The evaluation of content and system development technique by the experts were totally appropriate at the much level (X = 4.38, S.D. = 0.38 and X = 4.40, S.D.= 0.33). 2) the post - test scores were higher than the pre - test scores with statistically significant difference at the .05 level and 3) the student’s satisfaction of the adaptive web - based learning system was at the most satisfaction (X = 4.56 , S.D. = 0.54).

Keywords: Adaptive Learning System, Mastery Learning, Scaffolding 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บตามแนวคิดการเรียนแบบ รอบรู้ที่เสริมศักยภาพการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ และ 3) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ ของระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02-313-102 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ ได้แก่ นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา 02-313-102 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน โดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ ที่พัฒนาขึ้น แบบประเมินคุณภาพด้านเน้ือหาและด้านเทคนิคของระบบฯ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บตามแนวคิดการเรียนแบบรอบรู้ท่ีเสริมศักยภาพ การเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.01% ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ 80% ที่ต้ังสมมติฐานไว้ ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเน้ือหาและด้านเทคนิคของระบบ ปรับเหมาะบนเว็บฯ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.38, S.D. = 0.38 และ X = 4.40, S.D. = 0.33 ตามลำดับ) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนเว็บฯ ท่ีพัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบการเรียน แบบปรับเหมาะบนเว็บฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.54)

คำสำคัญ: ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะ การเรียนแบบรอบรู้ ส่วนเสริมศักยภาพการเรียนรู้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.