การพัฒนามาตรวัดการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรี

สุวภา บุญอุไร, ชัยยา น้อยนารถ, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, พีร วงศ์อุปราช

Abstract


Abstract

This research aimed to develop and to examine the psychometric properties of empathy scale for preschool children in terms of item quality, reliability, and validity of the empathy scale. The 350-preschool children aged between 3 and 5 years from Chonburi province were included in this study.

The results indicated that the five - point empathy scale composed of 35 items and it is demonstrated that every item showed an excellent content validity (CVI = 1.00) and a high reliability (internal consistency = 0.90) for full scale. Furthermore, the two-factor model of empathy scale was confirmed via Confirmatory Factor Analysis (CFA), that is, (1) emotional empathy (17 items) with item-total correlation ranging from 0.21 to 0.60 and internal consistency of 0.76 and (2) cognitive empathy (18 items) with item-total correlation ranging from 0.23 to 0.75 and internal consistency of 0.83. The two-factor model of empathy scale was consistent with empirical data as indicated by the values of Chi-square = 377.83 (df = 464, p = 0.99), GFI = 0.97, AGFI = 0.96, CFI = 1.00, RMSEA = 0.00, and SRMR = 0.04. In conclusion, the overall results suggested that the empathy scale for preschool children is suitable for measuring the empathy for young children.

Keywords: Empathy Scale, Preschool children 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัดของมาตรวัดการเข้าใจความรู้สึกของ ผู้อื่นของเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านคุณภาพรายข้อ ความเที่ยงและความตรงทั้งฉบับ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ ระหว่าง 3 -5 ปี ที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 350 คน

ผลการวิจัยพบว่า มาตรวัดการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นของเด็กปฐมวัย มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งสิ้น 35 ข้อ ข้อคำถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหาท่ีดี (ทุกข้อมีค่า CVI เท่ากับ 1.00) ค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในทั้งฉบับ เท่ากับ .90 ซึ่งจำแนกเป็นองค์ประกอบหลัก 2 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าใจ ความรู้สึกของผู้อื่นด้านอารมณ์ (17 ข้อ) มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21-0.60 ค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน ตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.76 และ 2) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้านความคิด (18 ข้อ) มีค่าอำนาจจำแนก ต้ังแต่ 0.23-0.75 ค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ .83 ขณะที่โมเดลองค์ประกอบ เชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ ไค - สแควร์ เท่ากับ 377.83 ค่าองศา อิสระ (df) เท่ากับ 464 ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.99 ค่า GFI เท่ากับ 0.97 ค่า AGFI เท่ากับ 0.96 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 ค่า SRMR เท่ากับ 0.04 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามาตรวัดการเข้าใจความรู้สึก ของผู้อื่นของเด็กปฐมวัยเหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นของเด็กปฐมวัย

คำสำคัญ: มาตรวัดการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เด็กปฐมวัย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.