การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1

ศิริพันธ์ เวชเตง

Abstract


Abstract

Siriphan Wetchateng

M.Ed. (Educational Administration), Instructor Tessabanwatphupapimook School

The objectives of this research were to 1) create and develop the instructional model by using Brain - based Learning in order to enhance reading skill and spelling write in Thai language for Grade 1 students and 2) this will study to the test result by using the instructional model by Brain-based Learning in order to enhance reading skill and spelling write in Thai language for Grade 1 students

The research result are as follow; 1) The instructional development model by Brain - based learning. 5 components that are; (1) Principle (2) Objective (3) Learning Content (4) Learning Activity and (5) Assessment and Evaluation. The procedure of setting learning activities consists of 6 procedures or BG-MLPCA Model such as; (1) Brain Gym Stage (2) Motivation Stage (3) Learning by Activities Stage (4) Practice Stage (5) Conclusion Stage (6) Application 2) The testing after using the instructional model; (1) The development in the reading skill and spelling write in Thai language. There were the students that passed the criteria of 80% for 21 persons. This was 87.50 % of the total students, and higher than the determined criteria (2) They found the comparing result of the reading skill and spelling write in Thai language of students after learning according to the instructional model, is higher than before studying with the statistical significance at the level of .05. (3) The satisfactory of students which studied with the instructional model is at high level. (X = 4.39, S.D. = 0.68)

Keywords: Instructional Model by Brain-based Learning, The Reading Skill, The Spelling Write in Thai language Skill. 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อ ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2) ศึกษาผลการ ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน มี 5 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) สาระการเรียนรู้ (4) กิจกรรมการเรียนรู้ และ (5) การวัดและประเมินผล ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 6 ขั้นตอน หรือ BG - MLPCA Model ดังนี้ (1) ขั้นบริหารสมอง (2) ขั้นสร้างแรงจูงใจ (3) ขั้นเรียนรู้ผ่าน กิจกรรม (4) ขั้นฝึกทักษะ (5) ขั้นสรุปความรู้ และ (6) ขั้นนำไปใช้ 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า (1) นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.50 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไป (2) ผลการเปรียบเทียบทักษะ การอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (X = 4.39, S.D. = 0.68)

คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.