การใช้บทเรียนบนเว็บที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ รายวิชาการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

มุกดา อรุณรังษี

Abstract


Abstract

This research aims to 1) Develop the educational lessons through website which emphasizes the learning process according toGagne’s learning process theory which is adapted in the website programming HTML1 course for 11th grade students in order to achieve the criterion of 80/80. 2) Compare the academic achievement of students with pre-tests and post-tests with the website - based educational lessons which emphasizes the learning process according to Gagne’s learning process theory. 3) Study the satisfaction of 11th grade students through website - based educational lessons which emphasizes the learning process according toGagne’s learning processtheory. Implemented analyzing statistics that will be used are percentage, mean, standard deviation, furthermore compare and contrast both pre and post test scores. According to t-test examination

The study shows that website-based educational lessons which emphasizes the learning process according toGagne’s learning process theory. The study shows that website - based educational lessons results achieved is 83.09/81.87 which meets the criteria of 80/80. The learning criteria of website-based educational lessons which emphasizes the learning process according to Gagne’s learning processtheory through post test scores is significantly high at the statistics rate of .01. In addition, the satisfaction though administration of website-based educational lessons which emphasizes the learning process according toGagne’s learning processtheory is in the highest level.

Keywords: website lessons, Gagne’s learning process 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ใน รายวิชาการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษาHTML1 สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่เน้นกระบวนการ เรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน บนเว็บท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนบนเว็บท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่มีประสิทธิภาพ 83.09/ 81.87 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ กาเย่ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเว็บที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ อยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: บทเรียนบนเว็บ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.