การตรวจสอบการทำหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธี MIMIC

พิชิตชัย สุขเอก, จิระวัฒน์ ตันสกุล

Abstract


Abstract

The objective of this research was to check Differential Item Functioning (DIF) by using Multiple Indicators and Multiple Causes (MIMIC) when distinguish genders, academic year 2015. Parameters that used in this research were 424,430 grade 12 students and samples were 500 grade 12 students by using multistage stage sampling. The research instrument was test of Ordinary National Education Test (O-NET) grade 12 students, academic year 2015, and Mathematics subject amount 32 items those were minor information.

This research found that 1)When distinguish students by genders revealed that male students had higher average score than female students. Male students had 9.89 average score, 4.75 standard diversion and female students had 9.37 average score, 4.75 standard diversion. 2) Parameter difficulty of Ability Parameters of Ordinary National Education Test (O-NET), Mathematics subject in 2015 academic year had the fewest difficulty .03 and the highest 5.95. Parameter of Discrimination the fewest was .13 and the highest was .73 3) Parameter of Ability Parameters of Ordinary National Education Test (O-NET), Mathematics subject in 2015 academic year had 500 students. The lowest Parameter of Ability Parameters was -1.45 and the highest was 3.60. 4) Analysis of Differential Item Functioning (DIF) of Ordinary National Education Test (O-NET), Mathematics subject by using Multiple Indicators and Multiple Causes (MIMIC) when distinguish by genders, academic year 2015. There were Differential Item Functioning (DIF) amount 8 items; items numbers 3, 6, 10, 15, 17, 18, 23, and 25. The test was partial male amount 8 items and there was not partial female.

Keywords: Differential Item Functioning (DIF), Multiple Indicators and Multiple Causes (MIMIC), Parameter of Ability Parameters 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบโดยใช้วิธีมิมิค (MIMIC : Multiple Indicators and Multiple Causes) เมื่อจำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2558 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 424,430 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 500 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 32 ข้อ ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ

ผลการวิจัยพบว่า 1) เมื่อจำแนกนักเรียนผู้เข้าสอบตามเพศ พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าเพศหญิง โดยท่ีเพศชายมีคะแนนเฉลี่ย 9.89 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.75 และเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ย 9.37 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.75 2) ค่าพารามิเตอร์ความยากของของแบบทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 มีค่าความยากน้อยสุดเท่ากับ .03 และสูงสุดเท่ากับ 5.95 ค่าพารามิเตอร์อำนาจจำแนกมีค่าอำนาจจำแนกน้อยสุดเท่ากับ .13 และสูงสุดเท่ากับ .73 3) ค่าระดับความ สามารถของผู้สอบที่ได้ทำแบบทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนผู้สอบจำนวน 500 คน มีค่าความสามารถของผู้สอบน้อยสุด -1.45 และสูงสุดเท่ากับ 3.60 4) ผลการตรวจสอบการทำหน้าท่ีต่างกันของแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธี MIMIC จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2558 มีข้อสอบที่ทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ 3, 6, 10, 15, 17, 18, 23, 25 ซึ่งข้อสอบลำเอียงเข้าข้างเพศชาย จำนวน 8 ข้อ และไม่มีข้อสอบ ลำเอียงเข้าข้างเพศหญิง

คำสำคัญ: การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ วิธี MIMIC พารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.