ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี

มุตตาฝา ล่าเห, ศักรินทร์ ชนประชา, นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า

Abstract


Abstract

The objective of this research was to study the learners’ needs of Non formal and Informal education in Pattani Province, including, the basic education level of non-formal education, continuing education, and informal education. The simples were 393 learners who were fifteen years old and above from non-formal education and informal education in Pattani province, selected proportionally from the number of district in Pattani province by using cookies sampling and complex random sampling methodology. After that, determined the samples size by using the Yamane formula and divided learners by using stratified random sampling. The research instruments used were questionnaires for non formal and informal education needs of learner in Pattani province. The data were analyzed using mean, standard deviation, and t-test.

The research revealed that (1) Male and female learners in non-formal and informal education had needs differently significant at the 0.1 level. The average female needs were higher than male. (2) To consider individually, the learners’ needs in basic education level of Non-Formal Education, continuing education, and informal education were dissimilarity significant at the 0.1 level.

Keywords: Needs, Non Formal and Informal Education, Learners in Pattani Province

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ครั้งน้ี เป็นผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดปัตตานี ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 393 คน แล้วทำการการสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน ตามสัดส่วนจำนวนอำเภอของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี โดยใช้การสุ่มคุกกี้ และเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับความต้องการการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติ t-test ใช้การประมวลผลโดย คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านการศึกษาตาม อัธยาศัย ผู้เรียนมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ: ความต้องการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.