ภาวะผู้นำทางวิชาการ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี

จิราภา ทิศวงศ์, ชวลิต เกิดทิพย์

Abstract


Abstract

The purposes of this research were 1) to study the level of instructional leadership of school administrators under Pattani Primary Educational Service Area Offices 2) to study the level of inclusive education of school administrators under Pattani Primary Educational Service Area Offices and 3) to study the instructional leadership effecting inclusive education of school administrators under Pattani Primary Educational Service Area Offices. The research sample were 139 school administrators of Pattani Primary Educational Service Area Offices. The data instrument was a five rating scale questionnaire. The reliability of the instructional leadership questionnaire was .818 and the reliability of inclusive educational management questionnaire was .849. The statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation and multiple regression coefficients.

The findings were summarized as follows: 1) the level of instructional leadership of school administrators under Pattani Primary Educational Service Area Offices were high level 2) the level of inclusive education of school administrators under Pattani Primary Educational Service Area Offices were high level and 3) the academic leadership effecting inclusive education of school administrators under Pattani Primary Educational Service Area Offices 68.6 percent.

Keywords: Instructional leadership, Inclusive education, Pattani Primary Educational Service Area Offices, School administrators 

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 3) เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อการ บริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักเขตพื้นท่ีประถมศึกษาปัตตานี จำนวน 139 คน เครื่องมือ ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผู้นำ ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .818 และแบบสอบถามการบริการ จัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียน ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .849 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีภาวะผู้นำ ทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานีมีการบริหารจัดการเรียนรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน องค์ประกอบการนิเทศภายใน การกำหนดวิสัยทัศน์ และการพัฒนาหลักสูตรมีความสามารถพยากรณ์การบริหาร จัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ร้อยละ 68.6

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางวิชาการ การบริหารจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ผู้บริหารโรงเรียน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.