การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบไคโร (CIRO)

นิรุสณา เจ๊ะบู, มัฮดี แวดราแม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Abstract


Abstract

The purpose of this study were 1) to study and evaluate of non-direct qualified teacher development projects in three southern border provinces by applying CIRO Evaluation Model. 2) to study the guideline of the trainees in developing to be effective. Target of this study were 497 non - direct qualified teachers. The instruments were questionnaires, interview, Evaluation form and test. The research instruments were percentage, mean, standard deviation, and t - test. The data were analyzed by percentage (%), mean (X), standard deviation (S.D.), t – test for dependent samples .

The research results were as follows; The context found that the condition, problem, purpose and readiness of the trainers were consistent. The input has the highest level of overall suitability assessment. The reaction has high level. The outcomes of the content analysis revealed that the post-training scores were significantly higher than those before the training at the .05 level of significance. The outcome of Behavior Level at the high level. The outcome for the teachers from the training showed that. Training can develop teachers to manage teaching more effectively and students have a positive attitude towards learning. 2) The guidelines and suggestions for the development of non-direct qualified teachers in the three southern border provinces were studied and considered Project Objectives And the availability of the project organizer is consistent. The number of project staff and trainers should be adjusted to suit the number of participants. Focus on developing participants in both content and teaching skills. And follow up after training to develop participants continuously.

Keywords: Non-direct qualified teacher, CIRO Evaluation Model. 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรูปแบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรมแบบไคโร (CIRO) และ 2) เพื่อศึกษาแนวทาง ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมในการพัฒนาศักยภาพครูไม่ตรงวุฒิให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เข้ารับการ อบรมโครงการครูไม่ตรงวุฒิ จำนวน 497 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบ ทดสอบ สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบริบทพบว่า สภาพปัญหา วัตถุประสงค์และความพร้อมของผู้จัดอบรมมีความ สอดคล้องกัน ด้านปัจจัยนำเข้า มีระดับการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปฏิกิริยา พิจารณาจากความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านผลลัพธ์ในส่วน ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา พบว่า คะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน ทุกกลุ่มสาระ ผลลัพธ์ด้านระดับพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลลัพธ์ ที่เกิดกับครูจากการฝึกอบรมพบว่า การฝึกอบรมสามารถพัฒนาครูให้จัดการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ นักเรียนมีความทัศนคติต่อการเรียนดีข้ึน 2) ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพครู ไม่ตรงวุฒิ พบว่า ควรมีการศึกษาและพิจารณาปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ และความพร้อมของผู้จัดโครงการให้มี ความสอดคล้องกัน ควรกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่โครงการและวิทยากรให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรม เน้นการ พัฒนาผู้เข้าอบรมทั้งด้านเนื้อหาและทักษะการสอนควบคู่กัน และด้านผลลัพธ์ ควรมีการติดตามผลหลังฝึกอบรม เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ: ครูไม่ตรงวุฒิ รูปแบบการประเมิน CIRO


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.