ชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกาย ของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

นพดล นิ่มสุวรรณ, สุเมธ พรหมอินทร์

Abstract


Abstract

This study was a quantitative research which aimed to study somatotype, body dimension and body composition of male softball catchers and to study the relationship between competitive achievement and somatotype, body dimension and body composition of male softball catchers in the 39th National Game. The subjects of this study include 20 male softball catchers selected by Taroyamane Fomula and Stratified Sampling method. The data were collected by weighing, measuring height, length of arm and leg, breast, arm and calf girth; measuring skinfold at triceps, subscapular, suprailiac and medial calf. Keys and Brozek’s formula was used to calculate percent body fat. Muscle percentage was calculated by using Kitagawa’s formula. Somatotype was measured and calculated by using Heath and Carter’s method. The scores and results of competition of each player of each team from the first round through the final round were recorded. This research found that male catchers were classified in endomesomorphs type and that somatotype, body dimension and body composition of male catchers were not significantly correlated with competitive achievement at the level of .05.

Keywords: Body Dimension, Male Softball Players, Catchers, National Games 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกาย ของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ และความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิการแข่งขันกับชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกายนักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 โดยมี นักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ จำนวน 20 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร ทาโรยามาเน และสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Sampling การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ความยาวแขน และขา ความกว้างรอบอก ความยาวรอบแขนท่อนบน ความยาว รอบน่อง วัดไขมันใต้ผิวหนังบริเวณ แขนท่อนบน แนวรอยกระดูกสะบักเหนือปุ่มกระดูกเชิงกราน และบริเวณกลางน่อง นำข้อมูลมาคำนวณปริมาณ ไขมันโดยใช้สูตรของคีส์ และโบรเซก (Keys and Brozek) คำนวณปริมาณกล้ามเนื้อโดยใช้สูตรของคิตะกาวา (Kitagawa) และหาค่าชนิดรูปกายตามวิธีของฮีทและคาร์เตอร์ (Heath and Carter) และทำการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันที่ นักกีฬาแต่ละทีมทำได้ตั้งแต่การแข่งขันรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าชนิดรูปกาย ขนาด องค์ประกอบของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ มีค่าเฉลี่ยชนิดรูปกายแบบเอนโด เมโสมอร์ฟ และพบว่า ชนิดรูปกาย ขนาด องค์ประกอบของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย ตำแหน่งแคตเชอร์ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ การแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: รูปกาย นักกีฬาซอฟท์บอลชาย แคตเชอร์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.