ผลการเรียนรู้ในห้องเรียนคู่กับออนไลน์แบบเคลื่อนที่ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ ในสังคมพหุวัฒนธรรม

ธีติมา มูรติการ, นิจจรัลกุล คณิตา, ชิดชนก เชิงเชาว์

Abstract


Abstract

This research was experimental research The purposes of this research were (1) to compare the learning achievement of the students who studied in the classroom with online-mobile learning using learning cycle in multicultural society and traditional instruction, (2) to compare the scientific mind of the student who studied in the classroom and online-mobile learning using learning cycle in multicultural society with traditional instruction, (3) to compare the comprehension in multicultural society in classroom of the students who studied in the classroom with online-mobile learning using cycle in multicultural society and traditional instruction and (4) to study the satisfaction of the students to a mobile online lesson using learning cycle in multicultural society. The 60 sampling group of this research were, who studied in grade 10 student and lower prior knowledge scores, selected by matching group. The research instruments were: (1) Efficiency of Mobile online lesson with online-mobile learning using learning cycle in multicultural society is 86.6/80.5. (2) Lesson plan is 4.68 (3) Learning achievement test is reliability at 0.42. (4) Scientific mind test is reliability at 0.51, (5) Satisfaction test is reliability at 0.75. (6) Comprehension in multicultural society test is 4.00. The research statistics used in data analysis were mean, standard deviation and t-test.

The results of this research were (1) The students’ learning achievement, who studied in the classroom with a mobile online lesson using learning cycle in multicultural society was significantly higher than traditional instruction at .01. (2) The scientific mind effects of the students, who studied in the classroom with online mobile learning using learning cycle in multicultural societyhigherthantraditionalinstruction at.1,non-significant.(3)Theeffectofcomprehension in multicultural society in classroom of the students who studied in the classroom with online mobile learning using learning cycle in multicultural society higher than traditional instruction, significant at .001. (4) The satisfaction of students to a mobile online lesson using learning cycle in multicultural society was high, at 4.3 level

Keywords: Online-Mobile Learning, Learning Cycle, Multicultural Society 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์วิจัยดังนี้ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในห้องเรียนคู่กับออนไลน์แบบเคลื่อนที่โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการเรียนแบบปกติ 2) เปรียบเทียบผลจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนการเรียนรู้ในห้องเรียนคู่กับออนไลน์แบบเคลื่อนที่โดยใช้วัฏจักรการ เรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการเรียนแบบปกติ 3) เปรียบเทียบผลความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมในห้องเรียน ของนักเรียนในห้องเรียนกับการเรียนแบบปกติ 4) ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบเคลื่อนที่โดย ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจับคู่กลุ่ม (Matching group) ที่มีสมบัติเหมือนกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนกลุ่มอ่อนท่ีได้จากการวัด ความรู้เดิมจำนวน 60 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (1) บทเรียนออนไลน์แบบเคลื่อนที่เรื่องการiเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์ท่ีประสิทธิภาพที่ 86.6/80.5 (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความ เชื่อมั่น 0.42 (4) แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่น 0.51 (5) แบบวัดความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมมีค่า ความเชื่อมั่น 0.75 และ(6) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์แบบเคลื่อนที่มีคุณภาพระดับ ดีที่ 4.00 สถิติที่ใช้ในการวิจัยมีค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียนคู่กับออนไลน์แบบเคลื่อนท่ี โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมสูงกว่าการเรียนแบบปกติที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 (2) ผล จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียนคู่กับออนไลน์แบบเคลื่อนท่ีโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ในสังคม พหุวัฒนธรรมสูงกว่าการเรียนแบบปกติแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (3) ผลความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมในห้องเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเคลื่อนท่ีโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมสูงกว่าการเรียน แบบปกติท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 และ (4) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์แบบ เคลื่อนท่ีโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 4.3 อยู่ในระดับดี

คำสำคัญ: ออนไลน์แบบเคล่ือนที่ วัฏจักรการเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรม


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.