การพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

อุไรวรรณ หาญวงค์

Abstract


Abstract

The objectives of the research are (1) to develop Science club activities for the young students in Primary school and (2) to study of science club activities for the young students in the Primary school on scientific mind, scientific knowledge and scientific process skills. Two groups of samples were used, group 1 consisted of the experts group on learning management of science, the teachers who have managed the activity for the young scientists and the teachers who were at primary level. Group 2 consisted of students who participated in activity of the young scientist club at primary level (Grade 4 to 6). The students from group 2 were purposively taken from three schools. These are (1) Wachirawit Chiang Mai Changkhlan School, Chiangmai Province, (2) Pang Makat Wittaya School, Chiangrai Province and (3) Tha Khlong 1 Municipality School, Pathum Thani Province. The tools employed in this study are: (1) expert’s opinion questionnaire, (2) quality evaluation form on the activities manual for the young scientists clubs, (3) Science club activities for the young students in Primary school, (4) guidebook for Science club activities for the young students in Primary school, (5) evaluation form on scientific mind, (6) evaluation form on the scientific knowledge, and (7) evaluation form on the scientific process skills. This quantitative data were analysed by using descriptive statistics which are Means and Standard Deviation (SD).

The research findings reveal that 1) The development science club activities for the young students in Primary school through the supervision of the experts. It results in two types of activities; five clubs of Biological type and six clubs of physical type. All activities have the appropriateness in a High level, an average range is between 3.29 to 4.57 and there is the feasibility of the activity in a High and Highest level, an average range is between 3.86 to 4.71. The quality of the Science club activities for the young students in Primary school is very high. (X = 4.42, SD = 0.53) 2) After managing of young scientist club at the primary level, it reveals that the scientific mind of the students is in a Value level and Higher than those before participating in the club activity in all activities. (X = 3.44, SD = 0.83). The scientific knowledge of 76.70 percent of the students reaches the score of ≥ 70% with the scores with a percentage point between 66.67 and 85.71. The skills on the scientific process of the students are higher than those before they participated in the activity in all club activities. In overall, skill on the scientific process is in a Medium level. (X = 3.49, SD=1.03)

Keywords: Science Club for Young Students, Primary School, Scientific Mind, Scientific Knowledge, Scientific Process Skills 

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และ 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านจิตวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เป็นผู้เช่ียวชาญ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูที่มีประสบการณ์จัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ และครูท่ีสอนระดับประถมศึกษา และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 6 ที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจาก 3 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ 2) โรงเรียนปางมะกาดวิทยา จังหวัดเชียงราย และ 3) โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้ 5 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบประเมินคุณภาพคู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ 3) กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 4) คู่มือกิจกรรมชุมนุมนัก วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 5) แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 6) แบบประเมินความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ 7) แบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ได้กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 2 ประเภทคือ 1) ประเภทชีวภาพ 5 ชุมนุม และ 2) ประเภทกายภาพ 6 ชุมนุม ทุกกิจกรรมชุมนุมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีขอบเขตค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.29.ถึง 4.57 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด มีขอบเขตค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.86 ถึง 4.71 คุณภาพของคู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.42, SD = 0.53) 2) หลัง การจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่าจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อยู่ในระดับรู้คุณค่า (X = 3.44, SD = 0.83) และสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทุกกิจกรรมชุมนุม ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนร้อยละ 76.70 มีคะแนน ≥ 70% มีคะแนนร้อยละระหว่าง 66.67 ถึง 85.71 และ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมชุมนุมและภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง (X = 3.49, SD = 1.03)

คำสำคัญ: กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักเรียนระดับประถมศึกษา จิตวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.