การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ในท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วริศรา ยางกลาง

Abstract


Abstract
English camp activities are designed to encourage, develop language learning as well as
construct the students’ attitudes through various experiences outside the classroom. Besides, it
enhances content learning, language communication skills and teamwork. The design of the English
camp’s framework of content and activities should cover 4 topics including; 1) theme 2) English
Language Objectives 3) Cooperative Learning and 4) English Learning Activities. Afterwards, the
organizers should outline sequences of activities starting from the opening ceremony followed
by, ice-breakers, knowledge bases from learning by doing, evaluations and then the closing
ceremony. The important things that must be taken into account in setting suitable activities
are, budget, location, period, campers, staff members, materials and supporter networks or sponsors.
In responding to the ASEAN community, English camp activities can provide a lot of benefits for
the campers, staff, schools, educational areas and the community. Therefore, it should be carefully
well planned in order to bring valuable results to the camp participants.

Keywords: English Camp Activities, Outside classroom activity, Students in Local Area, Preparation
for ASEAN Community

บทคัดย่อ
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษา ตลอดจน
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ ทั้งยังช่วยพัฒนาในการเรียนรู้เนื้อหา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและการทำงานเป็นทีมได้ กระบวนการดำเนินการจัดทำเค้าโครงของเนื้อหาและ
กิจกรรมค่าย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การกำหนดประเด็นหรือหัวข้อของกิจกรรมค่าย (Theme)
(2) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (English Language Objectives) (3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
Learning) (4) กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English learning Activities) เมื่อได้องค์ประกอบเหล่านี้ ลำดับ
ต่อไปคือการวางโครงร่างของกิจกรรมโดยรวมตั้งแต่พิธีเปิด (Opening ceremony) กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Icebreaker)
กิจกรรมฐานความรู้ (Knowledge bases) กิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) การ
ประเมินผล (Evaluation) และพิธีปิดค่าย (Closing Ceremony) นอกจากนี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างและการ
พัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ งบประมาณ สถานที่ ระยะเวลา ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากร
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือหรือผู้ให้การสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนนั้นการจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ทั้งต่อผู้เข้ารับการอบรม ผู้ให้การอบรม สถานศึกษา
เขตพื้นที่หรือชุมชนมากมาย ดังนั้นในการดำเนินการต้องมีการวางแผนที่ดี เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทุกฝ่าย
คำสำคัญ: กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมนอกห้องเรียน นักเรียนในท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.