การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท่ี 3 (ภาคใต้)

โนรอายดา มามะ, วุฒิชัย เนียมเทศ, เอกรินทร์ สังข์ทอง

Abstract


Abstract

The purposes of this research consisted of quantitative and qualitative method were 1) to study the level of performance based on moral school process under the project of King Education Fund 3rd Batch (Southern Provinces), 2) to study the performance problems of moral school process under the project of King Education Fund 3rd Batch in Southern provinces, and 3) to find out the guidelines for the development of moral school under the project of King Education Fund 3rd Batch in Southern provinces. The population for quantitative method was eight schools participating in the project under King Education Fund 3rd Batch in three southern border provinces : Narathiwat, Yala and Pattani. The respondents composed of 15 persons from each school : 1 school administrator, 1 teacher in charge of the project, 4 heads of administrative departments, 8 subject teachers, and 1 school committee, in the total of 120 persons. The instrument was the questionnaire in a 5-point rating scale. The data was analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation. For the qualitative method, six key informants chosen from 3 schools (from each province) by purposive sampling were 2 persons from each school : school administrator and teacher in charge of the project. The instrument was a semi-structured interview protocol. The data was analyzed with content analysis.

The findings indicated that 1) Performance based on moral school development process under the project of King Education Fund 3rd Batch in Southern provinces in overall was at the high level. When considering all aspects, it was found that the aspect of school supervision and monitoring was higher than others. 2) The performance problems of moral school process under the project of King Education Fund 3rd Batch in Southern provinces revealed three aspects as follows: the staffs lacked of recognition and continuity to elevate teachers and student leaders, there was no supervision and monitoring to the project, and lacked of a clear tools for evaluation. 3) Guidelines for the development of moral school under the project of King Education Fund 3rd Batch in Southern provinces showed that school should arrange a field trip for a pilot school of morality, organize the activities with a clear format of moral support corresponding a plan or project, and have the internal supervision continuously.

Keywords: The Moral School Development Process, Moral School, The Project of King Education Fund 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) 2) เพื่อศึกษา ปัญหาการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) และ 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นท่ี 3 (ภาคใต้) ประชากร ได้แก่ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) จำนวน 8 โรง ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี โดย มีผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 15 คน ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน หัวหน้างาน 4 คน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 1 คน ครูผู้สอน 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 3 คน รวมทั้งหมด 120 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือแบบสอบถาม มาตราส่วน 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเลือก แบบเจาะจง คือ โรงเรียนในโครงการกองทุนฯ ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี จังหวัดละ 1 โรง โรงเรียนละ 2 คน คือ ผู้บริหาร 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 1 คน รวมท้ังสิ้น 6 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ ในโครงการกองทุนการ ศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศอาสาติดตามโรงเรียน มีระดับการดำเนินงานสูงกว่าด้านอื่น และด้านการลงมือปฏิบัติของโรงเรียน มีระดับการดำเนินงานต่ำกว่าด้านอื่น ๆ 2) ปัญหาการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ พบว่า โรงเรียนประสบปัญหาบุคลากรขาด ความตระหนักและขาดความร่วมมือ โรงเรียนขาดการนิเทศติดตามภายใน อีกทั้งขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา แกนนำ รวมถึงเครื่องมือการประเมินผลไม่ชัดเจน 3) แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ พบว่า โรงเรียนควรจัด ให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามแผนและควรมีการนิเทศติดตาม ภายในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

คำสำคัญ: กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม โครงการกองทุนการศึกษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.