การทดสอบอิทธิพลหลักอย่างง่ายในการทดลองแบบแฟคทอเรียลกรณี 2 ปัจจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Abstract


Abstract
In this article, the author demonstrates the testing process and applications of the simple
main effects of factorial design with two factors. This simple main effect usually complicates
the calculating either by hand or using SPSS program when an interaction effect is found, due
to the complexity from algorithm in calculating or no syntax command is provided in software
package. However, its usages are applicable and useful for statistical information that increasing
the explanations to the study experiments.
Key words: Factorial Design, Simple Main Effects, Interaction, SPSS Program (Student Version)

บทคัดย่อ
บทความนี้ ผูเ้ ขียนนำเสนอกระบวนการทดสอบและการประยุกตใ์ ชอิ้ทธิพลหลักอยา่ งงา่ ยในการ
ทดลองแบบแฟคทอเรียลกรณี 2 ปัจจัย การทดสอบอิทธิพลหลักอย่างง่ายเป็นการทดสอบหลังจากที่
พบว่าเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 2 ปัจจัยซึ่งการทดสอบข้างต้นอาจมีความยุ่งยากในขั้นตอนวิธีการ
คำนวณ หรือไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถใช้คำสั่งโดยตรงได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการประยุกต์ใช้
กระบวนการดังกลา่ วทำใหไ้ ดส้ ารสนเทศเชิงสถิติที่เพิ่มขึ้นเพื่ออธิบายลักษณะการทดลองที่ศึกษานั้นๆ ได้
คำสำคัญ: การทดลองแบบแฟคทอเรียล, อิทธิพลอย่างง่าย, ปฏิสัมพันธ์, โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
(รุ่นทดลอง)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.