กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์

สมใจ ธีรทิฐ, จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, ราชันย์ บุญธิมา, นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์

Abstract


Abstract
The objective of this research was to formulate a strategy in relation to the development
of desirable characteristics of ASEAN citizens studying in basic education students. It has been
divided into 3 phases : (1) To investigate the desirable characteristics of ASEAN citizens by
synthesizing the basic education curricula of seven of the ASEAN member countries, namely Brunei
Darussalam, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam and Thailand. The researcher
conducted in-depth interviews with five scholars in strategy and ASEAN affairs along with 10 school
administrators of the Secondary Education Service Area Offices 1 and 2 (SESAO 1 and SESAO 2) .
The instruments used for in-depth interviewing were questionnaires where the Content Validity
Index (CVI) was 0.95. (2) The focus group discussion was conducted with nine experts in the areas
of strategy, education, English teaching and school administration; this was in order to assess
objectively the strategy which was drafted by the researcher; and (3) To survey opinions of the
school administrators of SESAO 1 and SESAO 2 on the propriety and feasibility of the strategy.
The relevant questionnaire developed was based on the strategy and the Content Validity Index
(CVI) was 0.98.
The Results of the Research Findings Were as Follows:
The desirable ASEAN characteristics compromised of the following 3 groups: (1) Knowledge:
Awareness on ASEAN and neighboring countries and academic knowledge at international standards; 

(2) Skills: English for communicative purposes, teamwork, 21st century skills; (3) Attitude: Sound
physical and mental health, moral and ethics, a democratic mind, pride in being Thai, sufficiency
economy in life. Moreover, the strategy in relation to the development of desirable characteristics
of ASEAN citizens studying in basic education students consisted of five main strategic issues:
(1) To study and set up practical guidelines regarding the development of ASEAN desirable
characteristics in basic education students; (2) To encourage the establishment of effective educational
networking among schools in Thailand and other ASEAN member countries through ICT; (3) To
enhance the capacity building of teachers and educational personnel in the areas of ASEAN awareness
and other relevant activities regarding ASEAN desirable characteristics; (4) To stimulate participation
among all related stakeholders from both the public and private sectors; and (5) To promote an
ASEAN climate in schools. Moreover, the opinions of the 72 school administrators of SESAO 1 and
SESAO 2 on the propriety and feasibility of the aforementioned strategies were seen to be at high
levels, they are as follows: the propriety ( X = 4.31, S.D. = 0.59) and the feasibility ( X = 4.04,
S.D. = 0.61) .

Keywords: Strategy, desirable ASEAN characteristics, ASEAN, ASEAN community

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศคือ บรูไน ดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์
เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์และอาเซียนและผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 และ 2 (สพม.1 และ สพม.2) รวม 15 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีค่า CVI = 0.95 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์โดยจัดการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์อาเซียน การศึกษา
ภาษาอังกฤษ และการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 9 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ที่ผู้วิจัยจัดสร้างขึ้น และขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพม.1 และสพม.2 จำนวน 72 แห่ง เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
กลยุทธ์ดังกล่าว เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ฯ
ที่มีค่า CVI = 0.98 ผลการวิจัยมีดังนี้
คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1) กลุ่มความรู้ได้แก่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนและเพื่อนบ้านและการมีความรู้ทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล (2) กลุ่มทักษะได้แก่ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ 3 กลุ่ม เจตคติ ได้แก่การมีสุขภาพกายและใจดี
การมีคุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทยและความพอเพียง ส่วนกลยุทธ์การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์มี 5 ประเด็น กลยุทธ์ คือ (1) การศึกษาและกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ (2) การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศและในอาเซียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ (3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของ
อาเซียนและสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) การส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียน
ที่พึงประสงค์ และ (5) การเสริมสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้เรื่องอาเซียน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพม.1 และ สพม.2 มีความเห็นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.31,
S.D. = 0.59) และมีความเป็นไปได้ในระดับมาก ( = 4.04, S.D. = 0.61)
คำสำคัญ: กลยุทธ์ คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ อาเซียน ประชาคมอาเซียน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.