กฤตกรรมการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา ในคำภาษาอังกฤษ จากผลของการสอนแบบฟัง-พูด ร่วมกับการสอนความรู้ทางสัทศาสตร์: การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

รุสลาน สาแม, เปรมินทร์ คาระวี

Abstract


Abstract
The purposes of this quasi-experimental study were threefold: (1) to investigate the ability
to pronounce English-syllablestress of grade 10 students at Sirirathsamakkhee School; (2) to determine
the effectiveness of the audio-lingual method with phonetics instruction ofthe English- syllablestress;
and (3) to study the students’ satisfaction towards the audio-lingual method with phonetics
instruction on pronunciation of the English-syllables stress.The subjects were 45 students in Grade 10
(age: 15-16) divided into 2 groups: the experimental group of 25 G.10/1 students and the control
group of 20 G.10/2 students at Sirirathsamakkhee School, Pattani Province. The study was conducted
during the first semester (May-October) of the academic year 2012. The instruments used in this
study were: (1) a pre-test; 2) 14 lesson plans: five on phonetics knowledge and syllables-stress, and
nine on teaching pronunciation of syllables stress rules designed under audio-lingual method with
phonetic instruction; (3) a post-test; and (4) a satisfaction questionnaire.
The findings were as follows: (1) before the experiment, the students’ ability to pronounce
English-syllable stresswas at the low level; (2) the audio-lingual method with the phonetics instruction
could effectively enhance the students’ pronunciation of syllable stress; the score on the post-test
was significantly higher than the pre-test score at t = 10.134; and (3) the students’ were highly
satisfiedwith the audio-lingual method with the phonetics instruction of pronunciation of English
syllable stress.
Keywords: Teaching pronunciation on stress, Audio-lingual method, Phonetics instruction, Satisfaction

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์สามประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความสามารถในการออกเสียง
พยางค์หนัก-เบา ของคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี (2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการสอนแบบฟัง-พูด (Audio-lingual Method) ร่วมกับการสอนความรู้ทางสัทศาสตร์ (Phonetics
Instruction) ในการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา ของคำภาษาอังกฤษ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การสอนแบบฟัง-พูด ร่วมกับการสอนแบบเน้นความรู้ทางสัทศาสตร์ในการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา ในคำภาษาอังกฤษ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี จำนวน 45 คน (อายุ 15-16 ปี)
โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลอง จำนวน 25 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 20 คน การวิจัยนี้ดำเนินการใน
ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.-ต.ค.) ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบทดสอบก่อนเรียน (2) การให้
ความรู้เกี่ยวกับสัทศาสตร์และการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา โดยใช้แผนการสอน จำนวน 5 แผน และการให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา (Stress patterns) ของคำภาษาอังกฤษโดยออกแบบเป็นแผนการสอน
แบบฟัง-พูด ร่วมกับการให้ความรู้ทางสัทศาสตร์เกี่ยวกับกฎการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา จำนวน 9 แผน (3) แบบ
ทดสอบหลังเรียน และ (4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนแบบฟัง-พูด ร่วมกับการสอน
ความรู้ทางสัทศาสตร์ในการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา ในคำภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยพบว่า (1) ก่อนการทดลองนักเรียนมีความสามารถในการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา ในคำภาษา
อังกฤษระดับต่ำ คือ นักเรียนออกเสียงหนัก-เบา พยางค์ผิดตำแหน่งที่แท้จริง (2) การสอนแบบฟัง-พูด ร่วมกับการสอน
ความรู้ทางสัทศาสตร์มีประสิทธิผลทำให้นักเรียนมีความสามารถในการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา ในคำภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ t=10.134 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการสอนแบบฟัง-พูด ร่วมกับ
การสอนความรู้ทางสัทศาสตร์ในการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา ในคำภาษาอังกฤษที่ระดับสูง
คำสำคัญ: การสอนออกเสียงหนัก-เบา การสอนแบบฟัง-พูด (audio-lingual method) ความรู้ทางสัทศาสตร์,
ความพึงพอใจ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.