การประเมินความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอน กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพัทลุง

เบญจวรรณ รัตนะ

Abstract


Abstract
The purposes of the this research were to (1) evaluate the alignment between science
content standards and instructional practices of lower secondary science teachers in Phatthalung
province, (2) compare the alignment between science content standards and instructional practices
of science teachers by gender, age, educational background, experience, school size and schools’
affiliation. The samples were 183 science teachers in Phatthalung province randomly selected using
a stratified random sampling technique. The research tool was an alignment checklist. Statistical
analyses employed in the current research were mean, standard deviation, the Porter’s alignment
index and one-way analysis of variance(one-way ANOVA).
Research findings were as follows: The alignment between instructional contents and science
standards of 7th grade was .85, .83 for 8th grade, and .82 for 9th grade. The alignment of instructional
times and science content standards of 7th grade was .83, .84 for 8th grade, and .82 for 9th grade.
The alignment of instructional methods and science standards of 7th grade was .83, .84 for 8th grade,
and .83 for 9th grade. These alignment indices were higher than the specified criteria of .70. The
alignment indices were compared between teacher and school backgrounds. It was found that there
was no significantly difference at .05 level between teachers’ gender and qualification level. In contrast,
the differences were found at .05 level between teachers’ major, age, experience, school size, and
school type. The teachers with chemistry, biology, or physics majors, aged between 41 to 45, more
than 18 years of teaching experience, worked in special large size schools, and worked in schools
under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 12, had the highest level
of the alignment indices.
Keywords: Alignment assessment, Learning Standards, Instruction

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพัทลุงกับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (2) เปรียบเทียบความสอดคล้อง
ของการจัดการเรียนการสอนกับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของครูตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
ประสบการณ์การสอน ขนาดและสังกัดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในจังหวัดพัทลุง จำนวน 183 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจรายการสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสอดคล้อง (Alignment) ตามวิธีของพอร์เตอร์
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one- way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา
ที่ใช้ในการสอนกับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1=.85 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2= .83 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3=.82 ค่าความสอดคล้องระหว่างเวลาที่ใช้ในการสอนกับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1=.83 ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2=.84 และชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3=.82 คา่ ความสอดคลอ้ งระหวา่ งวธิ กี ารสอน
กับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1=.83 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2=.84 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3=.83 ค่าความสอดคล้องดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ .70 เมื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องของการจัด
การเรียนการสอนกับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของครูตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ประสบการณ์
การสอน ขนาดและสังกัดของโรงเรียน พบว่าครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีค่าความสอดคล้องเฉลี่ยของการจัด
การเรยี นการสอนดา้ นเนอื้ หา เวลาทใี่ ชใ้ นการสอน และวธิ กี ารสอนกบั มาตรฐานการเรยี นรวู้ ชิ าวทิ ยาศาสตรไ์ มแ่ ตกตา่ งกนั
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ครูที่มีสาขาวิชา มีช่วงอายุ ประสบการณ์การสอน ขนาดและสังกัดของ
โรงเรียนที่สอนแตกต่างกันมีค่าความสอดคล้องเฉลี่ยของการจัดการเรียนการสอนด้านเนื้อหา เวลาที่ใช้ในการสอน
และวิธีการสอนกับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่จบ
สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ อายุช่วง 41-45 ปี ประสบการณ์การสอนมากกว่า 18 ปี ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ และปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีค่าความสอดคล้องสูงที่สุด
คำสำคัญ: การประเมินความสอดคล้อง มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.