การทำหน้าที่ของครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ทิพย์วัลย์ สุรินยา

Abstract


Abstract
The objectives of this study were 1) to study family functioning, adversity quotient and
adjustment of the forth level students of the Secondary School at Bangkok Educational Service Area
Office, 2) to study adjustment of the forth level students of the Secondary School as compared by
their personal factors, 3) to study the relationship between family functioning, adversity quotient
and adjustment of the forth level students of the Secondary School , and 4) to study factors that
could jointly predict adjustment of the students. The samples were 8,966 students randomly selected
by Two stage cluster random sampling from the Secondary School at Bangkok Educational Service
Area Office. The data were obtained by using four questionnaires asking for personal background,
family functioning, adversity quotient and adjustment. The computer program was used to analyze the
data. The statistics were percent, mean, standard deviation, t-test, F-test, Multiple comparison by
LSD, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression with the
statistically significance level at .01 and .05.
The major findings were as follows: 1) family functioning and adversity quotient of the forth
level students of the Secondary School at Bangkok Educational Service Area Office were at the
moderate level but their adjustment was at the high level, 2) The students with differences in sex,
class level, grade point average, marital status of parents, mother’s career, and mother’s educational
level had different adjustment with the statistically significance level at 0.01 and .05. while field of
study, birth order, numbers of sibling, father’s career, father’s educational level and family income
per month of the students were not demonstrated any statistically significance on their adjustment,
3) Family functioning and adversity quotient had positive correlation to adjustment of the students
with the statistically significance level at .001, and 4) Family functioning and adversity quotient could
jointly predict and account for 20 percent of the variance of adjustment of the students .
Keywords: Family functioning, Adversity quotient, adjustment, the Forth Level Students

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การทำหน้าที่ของครอบครัว ความสามารถ
ในการฟันฝ่าอุปสรรค และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่
ของครอบครัว และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค กับการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และ 4) เพื่อศึกษาปัจจัยร่วมในการทำนายการปรับตัวของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงชั้น
ที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 8,966 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธี
Two stage random sampling เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 ส่วน คือ แบบสอบถามภูมิหลัง แบบสอบถาม
การทำหน้าที่ของครอบครัว แบบสอบถามความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และแบบสอบถามการปรับตัว วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ารอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่า t-test ค่า F-test ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation) และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) โดยระดับ
นัยสำคัญที่ระดับ .01 และ .05
ผลการวิจัย 1) การทำหน้าที่ของครอบครัว และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง แต่การปรับตัวของนักเรียน
อยู่ในระดับสูง 2) นักเรียนที่มีเพศ ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพของมารดา
และระดับการศึกษาของมารดาแตกต่างกันมีการปรับตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05
ส่วนนักเรียนที่มีสายการเรียน ลำดับการเกิด จำนวนพี่น้อง อาชีพของบิดา ระดับการศึกษาของบิดาและรายได้ของ
ครอบครวั ตอ่ เดอื นแตกตา่ งกนั มกี ารปรบั ตวั ไมแ่ ตกตา่ งกนั 3) การทำหนา้ ทขี่ องครอบครวั และความสามารถในการฟนั ฝา่
อปุ สรรคมคี วามสมั พนั ธท์ างบวกกบั การปรบั ตวั ของนกั เรยี นอยา่ งมนี ยั สำคญั ทางสถติ ทิ รี่ ะดบั .01 และ 4) การทำหนา้ ทขี่ อง
ครอบครัว และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสามารถร่วมกันทำนายการปรับตัวของนักเรียน ได้ร้อยละ 20
คำสำคัญ: การทำหน้าที่ของครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าจัดการกับปัญหา การปรับตัว นักเรียนช่วงชั้นที่ 4


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.