วารสารศึกษาศาสาตร์

วารสารศึกษาศาสาตร์

Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

Table of Contents

สารบัญ

หน้าปก ส่วนหน้า สารบัญ
PDF

บทความทางวิชาการ

สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์
PDF
1-18

บทความวิจัย

ฐิติพร จันทร์ตรี, วราภรณ์ จาตนิล
PDF
19-30
พรรณอร อุชุภาพ
PDF
31-43
จรัญญา ประสิทธิ์สุนทร, มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
PDF
44-54
สุภาวดี สุวิธรรมา
PDF
55-69
สมพร พิบูลย์, สุดารัตน์ สารสว่าง, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
PDF
70-80
ศักดิ์สกุล คลังชะนัง, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ดวงเดือน พิณสุวรรณ์
PDF
81-93
กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
PDF
94-113
ศุภลักษณ์ หมื่นสุรินทร์, สุใจ ส่วนไพโรจน์
PDF
114-126
สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล, สุวิมล เขี้ยวแก้ว
PDF
127-137
อามีเนาะ ตารีตา, ณัฐินี โมพันธุ์, อุสมาน สารี, มัฮดี แวดราแม
PDF
138-153
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา, คณิตา นิจจรัลกุล, มณฑล ผลบุญ
PDF
154-165
ปาอีซะห์ จินตรา, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
PDF
166-181
อัสมาอ์ หะยีตาเฮร์, ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, อลิสรา ชมชื่น
PDF
182-193
พรเพ็ญ วงศ์พจน์, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เสกสรร สุธรรมานนท์
PDF
194-205
อันวาร์ เจ๊ะเม๊าะ, เรชา ชูสุวรรณ, ชวลิต เกิดทิพย์, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
PDF
206-216