วารสารศึกษาศาสาตร์

วารสารศึกษาศาสาตร์

Vol 29, No 3 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

Table of Contents

สารบัญ

หน้าปก ส่วนหน้า สารบัญ
PDF

บทความวิจัย

ไอมีย์ อาแว, บัญญัติ ยงย่วน, แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ, นนทสรวง กลีบผึ้ง, อณัส อมาตยกุล
PDF
2-13
ขวัญหทัย พิกุลทอง, ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, สิริพร ทิพย์คง, ชานนท์ จันทรา
PDF
14-31
อยุวัฒน์ วรรณโร, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, สมภพ อินทสุวรรณ
PDF
32-44
ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์, เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
PDF
45-55
สุวภา บุญอุไร, ชัยยา น้อยนารถ, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, พีร วงศ์อุปราช
PDF
56-66
ศิริพันธ์ เวชเตง
PDF
67-79
มุกดา อรุณรังษี
PDF
80-93
พิชิตชัย สุขเอก, จิระวัฒน์ ตันสกุล
PDF
94-103
มุตตาฝา ล่าเห, ศักรินทร์ ชนประชา, นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
PDF
104-113
จิราภา ทิศวงศ์, ชวลิต เกิดทิพย์
PDF
114-124
นิรุสณา เจ๊ะบู, มัฮดี แวดราแม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
PDF
125-137
โนรอายดา มามะ, วุฒิชัย เนียมเทศ, เอกรินทร์ สังข์ทอง
PDF
138-148
เกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง
PDF
149-159
นพดล นิ่มสุวรรณ, สุเมธ พรหมอินทร์
PDF
160-174
ธีติมา มูรติการ, นิจจรัลกุล คณิตา, ชิดชนก เชิงเชาว์
PDF
175-189
อุไรวรรณ หาญวงค์
PDF
190