วารสารศึกษาศาสาตร์

วารสารศึกษาศาสาตร์

Vol 29, No 2 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

Table of Contents

สารบัญ

หน้าปก ส่วนหน้า สารบัญ
PDF

บทความวิจัย

ภาณุพงศ์ แสงดี, สมพงษ์ พันธุรัตน์, ประกฤติยา ทักษิโณ
PDF
2-13
ดุษฎี เทิดบารมี
PDF
14-25
รักษิต สุทธิพงษ์
PDF
26-42
สุพจน์ อิงอาจ, อภิญญา อิงอาจ
PDF
43-56
อโนดาษ์ รัชเวทย์, นาถยา อุตมา, ภาณุพัฒน์ ชัยวร
PDF
57-66
ยุพดี ยศวริศสกุล
PDF
67-79
มัฮดี แวดราแม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ฮามีด๊ะ มูสอ
PDF
80-87
ซูฮัยลา เจ๊ะฮะ, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
PDF
88-102
วุฒิ วัฒนสิน
PDF
103-113
ซารูวา เจะแต, ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
PDF
114-123
อัสณีย์ มะนอ, ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
PDF
124-133
โนซีลา สาลีม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
PDF
134-151
สุมนา สุขพันธ์
PDF
152-163
เบญจวรรณ ดาบทอง
PDF
164-174