Vol 28, No 2 (2560)

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

Table of Contents

สารบัญ

หน้าปก ส่วนหน้า สารบัญ
PDF

บทความทางวิชาการ

วิภาดา พินลา
PDF
2-14
วีระศักดิ์ พัทบุรี, ชวลิต เกิดทิพย์, เอกรินทร์ สังข์ทอง
PDF
15-27

บทความวิจัย

วาสนา บุญแสวง, บุญญิสา แซ่หล่อ, ณัฐพล บุญนำ
PDF
28-38
โอภาส เกาไศยาภรณ์, ใจทิพย์ ณ สงขลา, ปราโมทย์ พรหมขันธ์
PDF
39-48
พิชญ์สินี จักรแก้ว, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์, อัญชลี สิริกุลขจร
PDF
49-67
วรรณา ด้วงสว่าง, สุชาดา นันทะไชย, มณฑป ไชยชิต, สังวรณ์ งัดกระโทก
PDF
68-84
ไอริสา พรหมจรรย์, อริยา คูหา, ชิดชนก เชิงเชาว์
PDF
85-95
วาสุกรี แสงป้อม
PDF
96-109
สุปรีดา บุญจุน, ชวนพิศ ชุมคง, นพเก้า ณ พัทลุง
PDF
110-120
อาฟีฟี ลาเต๊ะ, มัฮดี แวดราแม, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ฮามีด๊ะ มูสอ
PDF
121-135
ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
PDF
136-154
อรทิพย์ เพ็ชรอุไร, จุฑา ธรรมชาติ, บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล, ทิตยา ศรีสุวรรณ
PDF
155-166
ชนาทิพย์ ไชยลึก, อนันต์ อารีย์พงศ์, พูนสุข อุดม
PDF
167-176
วันวิสาข์ แก้วแล, นิธิพัฒน์ เมฆขจร
PDF
177-186