Author Details

ก่อสุวรรณ, กุลยา

  • Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 - บทความวิจัย
    ผลของการใช้โปรแกรมการอบรมครูเพื่อส่งเสริมความรู้และเจตคติทางบวก ต่อการสอนความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตด้วยตนเองให้แก่นักเรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
    Abstract  PDF