Author Details

คล้ายสังข์, จินตวีร์

  • Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 - บทความวิจัย
    การพัฒนารูปแบบเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน สำหรับห้องเรียนพหุวัฒนธรรมเพื่อการสร้างความรู้ และความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
    Abstract  PDF