Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 65 ปีครองราชย์: พระมหากรุณาธิคุณต่อการจัดตั้งโรงเรียน ของไทย Abstract   PDF
สกุณา บุญนรากร, นิตยา ภัสสรศิริ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ว่าที่พันตรีนพดล เจนอักษร
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 Development of Methods of Teaching Science at Elementary Schools in Japan Abstract   PDF
Shogo Kawakami
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 Tablet PC : สื่อการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF
ภาสกร เรืองรอง, รุจโรจน์ แก้วอุไร, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, วณิชชา แม่นยำ, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ศรัณยู หมื่นเดช, ชไมพร ศรีสุราช
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการลดพฤติกรรมเสพเกมของวัยรุ่น Abstract   PDF
ศุภลักษณ์ หมื่นสุรินทร์, สุใจ ส่วนไพโรจน์
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาการ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สําาหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF
วิภาดา พินลา
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 กฤตกรรมการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา ในคำภาษาอังกฤษ จากผลของการสอนแบบฟัง-พูด ร่วมกับการสอนความรู้ทางสัทศาสตร์: การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
รุสลาน สาแม, เปรมินทร์ คาระวี
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ Abstract   PDF
สมใจ ธีรทิฐ, จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, ราชันย์ บุญธิมา, นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 กะเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย Pop Culture โดย อัมพร จิรัฐติกร Abstract   PDF
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 การกระจายอำนาจทางการศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงาน ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี Abstract   PDF
ราฮาน่า สาเมาะ, ธีร หฤทัยธนาสันติ์
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาในกระบวนการแก้ปัญหา Abstract   PDF
วาสุกรี แสงป้อม
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ตามทฤษฎีของ Moore and Parker Critical Thinking: Moore and Parker’s Theory Abstract   PDF
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, วรินทิพย์ แก่นอินทร์ สีสะหมุด
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา Abstract   PDF
วีระศักดิ์ พัทบุรี, ชวลิต เกิดทิพย์, เอกรินทร์ สังข์ทอง
 
Vol 29, No 2 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 การจัดการเทคนิคการสอนด้วยนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ โดย Google Classroom สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Abstract   PDF
สุมนา สุขพันธ์
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 การจัดการเรียนการสอนในความแตกต่าง ของผู้เรียน : แบบอย่างจากศาสนทูต (ซ.ล.) Abstract   PDF
จารุวัจน์ สองเมือง
 
Vol 28, No 3 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
อัจฉรีย์ สังขรักษ์, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
เพ็ญประภา เบญจวรรณ, อริยา คูหา
 
Vol 29, No 3 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาชีววิทยา ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 Abstract   PDF
อยุวัฒน์ วรรณโร, สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, สมภพ อินทสุวรรณ
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ในท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
วริศรา ยางกลาง
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาแคลคูลัสตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง Abstract   PDF
รุจิรา คงนุ้ย
 
Vol 29, No 3 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท่ี 3 (ภาคใต้) Abstract   PDF
โนรอายดา มามะ, วุฒิชัย เนียมเทศ, เอกรินทร์ สังข์ทอง
 
Vol 29, No 3 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 การตรวจสอบการทำหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธี MIMIC Abstract   PDF
พิชิตชัย สุขเอก, จิระวัฒน์ ตันสกุล
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 การตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์คู่ขนานบูทสแตร๊ปแบบปรับใหม่ Abstract   PDF
อาฟีฟี ลาเต๊ะ, เสรี ชัดแช้ม, พัชรี วงษ์เกษม
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 การติดตามผลการปฏิบัติงานและศึกษาความคิดเห็นของครูพันธุ์ ใหม่ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาของคณะศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
นางยุพดี ยศวริศสกุล
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 การทดสอบอิทธิพลหลักอย่างง่ายในการทดลองแบบแฟคทอเรียลกรณี 2 ปัจจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS Abstract   PDF
อาฟีฟี ลาเต๊ะ
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การทำหน้าที่ของครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ทิพย์วัลย์ สุรินยา
 
1 - 25 of 258 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>