Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 65 ปีครองราชย์: พระมหากรุณาธิคุณต่อการจัดตั้งโรงเรียน ของไทย Abstract   PDF
สกุณา บุญนรากร, นิตยา ภัสสรศิริ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ว่าที่พันตรีนพดล เจนอักษร
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 Tablet PC : สื่อการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF
ภาสกร เรืองรอง, รุจโรจน์ แก้วอุไร, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, วณิชชา แม่นยำ, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ศรัณยู หมื่นเดช, ชไมพร ศรีสุราช
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 กฤตกรรมการออกเสียงพยางค์หนัก-เบา ในคำภาษาอังกฤษ จากผลของการสอนแบบฟัง-พูด ร่วมกับการสอนความรู้ทางสัทศาสตร์: การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
รุสลาน สาแม, เปรมินทร์ คาระวี
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ Abstract   PDF
สมใจ ธีรทิฐ, จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, ราชันย์ บุญธิมา, นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 กะเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย Pop Culture โดย อัมพร จิรัฐติกร Abstract   PDF
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ตามทฤษฎีของ Moore and Parker Critical Thinking: Moore and Parker’s Theory Abstract   PDF
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, วรินทิพย์ แก่นอินทร์ สีสะหมุด
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 การจัดการเรียนการสอนในความแตกต่าง ของผู้เรียน : แบบอย่างจากศาสนทูต (ซ.ล.) Abstract   PDF
จารุวัจน์ สองเมือง
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
เพ็ญประภา เบญจวรรณ, อริยา คูหา
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ในท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
วริศรา ยางกลาง
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาแคลคูลัสตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง Abstract   PDF
รุจิรา คงนุ้ย
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 การตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์คู่ขนานบูทสแตร๊ปแบบปรับใหม่ Abstract   PDF
อาฟีฟี ลาเต๊ะ, เสรี ชัดแช้ม, พัชรี วงษ์เกษม
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 การติดตามผลการปฏิบัติงานและศึกษาความคิดเห็นของครูพันธุ์ ใหม่ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาของคณะศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
นางยุพดี ยศวริศสกุล
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 การทดสอบอิทธิพลหลักอย่างง่ายในการทดลองแบบแฟคทอเรียลกรณี 2 ปัจจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS Abstract   PDF
อาฟีฟี ลาเต๊ะ
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การทำหน้าที่ของครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ทิพย์วัลย์ สุรินยา
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การประเมินความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอน กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพัทลุง Abstract   PDF
เบญจวรรณ รัตนะ
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 การพยากรณ์พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร ด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
สันติ บุญภิรมย์
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศสาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย Abstract   PDF
วาสนา บุญญาพิทักษ์, กรรณิการ์ สัจกุล, สิริชัยชาญ ฟักจารูญ
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสรรพากรภาค 12: แนวทางและการปฏิบัติ Abstract   PDF
วิรินธร อักษรนิตย์
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบฝึกอบรมวิถีชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล Abstract   PDF
อิคลาศ อาแซดอยิ, นิรันดร์ จุลทรัพย์, วัลลยา ธรรมอภิบาล
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 การพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบคู่ขนาน วิชาคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบฟาเซท Abstract   PDF
จันทร์เพ็ญ ทองชัยยะ, รณิดา เชยชุ่ม, สุวพร เซ็มเฮง
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 การพัฒนาชุดการสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะ การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
ศักรินทร์ ชนประชา
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การพัฒนาตัวบ่งชี้ และรูปแบบการวัดผลิตภาพการวิจัย ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย Abstract   PDF
ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, จตุภูมิ เขตจัตุรัส, ภัทราวดี มากมี
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบสมดุล สำหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ Abstract   PDF
พรรณอร อุชุภาพ
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ ในชุมชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
มังกรแก้ว ดรุณศิลป์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 การพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Abstract   PDF
นภารัตน์ จิวาลักษณ์, ดวงเดือน เทพนวล, วาสนา ประภาเลิศ, สุกิจ ทองแบน, ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค, วิไลพร ลักษมีวาณิชย์
 
1 - 25 of 165 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>