Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศสาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย Abstract   PDF
วาสนา บุญญาพิทักษ์, กรรณิการ์ สัจกุล, สิริชัยชาญ ฟักจารูญ
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี เพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา, คณิตา นิจจรัลกุล, มณฑล ผลบุญ
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคปริศนาความคิด Abstract   PDF
ฐิติพร จันทร์ตรี, วราภรณ์ จาตนิล
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสรรพากรภาค 12: แนวทางและการปฏิบัติ Abstract   PDF
วิรินธร อักษรนิตย์
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบฝึกอบรมวิถีชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล Abstract   PDF
อิคลาศ อาแซดอยิ, นิรันดร์ จุลทรัพย์, วัลลยา ธรรมอภิบาล
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 การพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบคู่ขนาน วิชาคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบฟาเซท Abstract   PDF
จันทร์เพ็ญ ทองชัยยะ, รณิดา เชยชุ่ม, สุวพร เซ็มเฮง
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 การพัฒนาชุดการสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะ การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
ศักรินทร์ ชนประชา
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
ชนาทิพย์ ไชยลึก, อนันต์ อารีย์พงศ์, พูนสุข อุดม
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 การพัฒนาตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับโรงเรียนสองภาษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย Abstract   PDF
เยาวทิวา นามคุณ, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, เกียรติสุดา ศรีสุข, สุนีย์ เงินยวง
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การพัฒนาตัวบ่งชี้ และรูปแบบการวัดผลิตภาพการวิจัย ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย Abstract   PDF
ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, จตุภูมิ เขตจัตุรัส, ภัทราวดี มากมี
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบสมดุล สำหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ Abstract   PDF
พรรณอร อุชุภาพ
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ ในชุมชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
มังกรแก้ว ดรุณศิลป์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความพึงพอใจของผู้รับบริการสำหรับการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัล ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Abstract   PDF
อรทิพย์ เพ็ชรอุไร, จุฑา ธรรมชาติ, บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล, ทิตยา ศรีสุวรรณ
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 การพัฒนาตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์การตลาดในการผลิตครูที่มีศักยภาพ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ Abstract   PDF
พรรณอร อุชุภาพ
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 การพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Abstract   PDF
นภารัตน์ จิวาลักษณ์, ดวงเดือน เทพนวล, วาสนา ประภาเลิศ, สุกิจ ทองแบน, ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค, วิไลพร ลักษมีวาณิชย์
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อจับใจความจากการบรรยายในชั้นเรียนด้วยวิธีการจดบันทึกของนักศึกษาโปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรณีศึกษา รายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย Abstract   PDF
นิภาพรรณ เจนสันติกุล
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 การพัฒนาทักษะการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง ของรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 Abstract   PDF
วิไลพร ลักษมีวาณิชย์, นภารัตน์ จิวาลักษณ์, ดวงเดือน เทพนวล, สุกิจ ทองแบน
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กระบวนการ จัดการความรู้เรื่องการแพร่กระจายนวัตกรรมทางการศึกษา Abstract   PDF
จักรพันธ์ จันทร์อิน, อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, วสันต์ อติศัพท์
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Pro/Engineer สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนกาบังพิทยาคม จังหวัดยะลา Abstract   PDF
บานเย็น อินทองแก้ว, วิชัย นภาพงศ์, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 23, No 1 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2555 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุน ช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ชุมชนเมาะสือแม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
ยูสนานี สาเล็ง สาเล็ง, สุชาดา ฐิติระวีวงศ์ ฐิติระวีวงศ์, ศักรินทร์ ชนประชา ชนประชา
 
Vol 23, No 1 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2555 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส และวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
ดาลารีน อับดุลฮานุง อับดุลฮานุง, ศักดิ์ศรี สุภาษร สุภาษร, อัญชลี สำเภา สำเภา
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
วิชัย ลาธิ, ศักดิ์ศรี สุภาษร
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสร้างการยอมรับการเรียนการสอนด้วย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สอนสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดกระบี่ Abstract   PDF
มุกดา อรุณรังษี, จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
จรุณี เก้าเอี้ยน
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนด้วยวิธีการ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านร่วมมือ (นามสมมติ) Abstract   PDF
ชวลิต เกิดทิพย์
 
26 - 50 of 226 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>