Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 การพัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ Abstract   PDF
สุดใจ ชาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ สุรชัย ประเสริฐสรวย
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายสังคมเชิงเสมือน สำหรับห้องเรียนพหุวัฒนธรรมเพื่อการสร้างความรู้ และความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา Abstract   PDF
โอภาส เกาไศยาภรณ์, จินตวีร์ คล้ายสังข์, ใจทิพย์ ณ สงขลา
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 การพัฒนาสื่อประสมเชิงปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบหายใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ธชามาศ รัตนจินดา, พรเทพ เมืองแมน
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 การพัฒนาหนังสือนิทานสองภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการพูดภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยในจังหวัดยะลา Abstract   PDF
พารีด๊ะ โย๊ะ, อรุณี หรดาล
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ พัฒนาการทางเพศ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
ปัทมา เพชรพรหม, กฤษณพล จันทร์พรหม, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมทักษะการอ่านและ การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Abstract   PDF
ฌาณิกา ซึ้งสุนทร, ณรัณ ศรีวิหะ
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือ ของผลการวัด (Generalizability Theory) Abstract   PDF
สูใบดะห์ มะเซ็ง, กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์, ณัชชา มหปุญญานนท์
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ การท Abstract   PDF
สุชัญญ์ พฤกษวัลต์, ศุภชัย สร้อยจิต
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาวะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
สุชีรา มะหิเมือง
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน ในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
นูรฮาฟีซา มะเก, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, เมธี ดิสวัสดิ์
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 การพัฒนาและวิเคราะห์พหุกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการทำงานระหว่างครูที่ไม่ประสงค์ย้ายออกนอกพื้นที่กับครูที่ประสงค์จะย้ายออกนอกพื้นที่ความไม่สงบของประเทศไทย(จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) Abstract   PDF
วัชรินทร์ หนูสมตน, ศจีมาจ ณ วิเชียร
 
Vol 23, No 1 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2555 การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการกลับมาสูบบุหรี่ของผู้ที่เคย เลิกสูบบุหรี่ในเขตเทศบาลนครยะลา Abstract   PDF
วรพจน์ แซ่หลี, จินดา สวัสดิ์ทวี, พยอม ยุวะสุต
 
Vol 23, No 1 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2555 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความสำเร็จของบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
จุฑา ธรรมชาติ, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประเมินและ ออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐาน Abstract   PDF
พิชญ์สินี จักรแก้ว, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์, อัญชลี สิริกุลขจร
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 การวิจัยผสมวิธี – ใหม่เอี่ยมถอดด้ามหรือไม่ Abstract   PDF
ชิดชนก เชิงเชาว์, บุญสนอง วิเศษสาธร, ขจรพงษ์ หนูทอง
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 การวิเคราะห์ช่องว่างด้านความสามารถไอซีทีสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Abstract   PDF
นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ Abstract   PDF
ประภาพร ศรีนวล, บัณฑิตา อินสมบัติ, เนติ เฉลยวาเรศ
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 การวิเคราะห์องค์ประกอบทัศนคติต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
ไกรรัตน์ นิลฉิม, แวฮาซัน แวหะมะ
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
อ้อมใจ วงษ์มณฑา, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการหมุนของวงจรคุณภาพในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Abstract   PDF
วัฒนา สุนทรธัย
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 การศึกษาผลกระทบของนโยบายโรงเรียนอิงมาตรฐาน การศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของครูในประเทศไทย Abstract   PDF
ธีร หฤทัยธนาสันติ์
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 266-313 การศึกษาเด็กและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Abstract   PDF
สินี กล่ำมาตย์, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 การศึกษาสาระในภาพระบายสีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 การศึกษาสาระในภาพระบายสีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการประกันคุณภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย Abstract   PDF
ปาริฉัตร จันโทริ
 
51 - 75 of 193 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>