Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ Abstract   PDF
ประภาพร ศรีนวล, บัณฑิตา อินสมบัติ, เนติ เฉลยวาเรศ
 
Vol 28, No 3 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
คณิตา นิจจรัลกุล, บัณฑิต ดุลยรักษ์, จุฑา ธรรมชาติ, สมนึก แก้วมีศรี
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 การวิเคราะห์องค์ประกอบทัศนคติต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
ไกรรัตน์ นิลฉิม, แวฮาซัน แวหะมะ
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
อ้อมใจ วงษ์มณฑา, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการหมุนของวงจรคุณภาพในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Abstract   PDF
วัฒนา สุนทรธัย
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 การศึกษาผลกระทบของนโยบายโรงเรียนอิงมาตรฐาน การศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของครูในประเทศไทย Abstract   PDF
ธีร หฤทัยธนาสันติ์
 
Vol 28, No 3 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Abstract   PDF
จิรารัตน์ บุญส่งค์, อริยา คูหา, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 266-313 การศึกษาเด็กและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Abstract   PDF
สินี กล่ำมาตย์, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 การศึกษาสาระในภาพระบายสีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 การศึกษาสาระในภาพระบายสีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการประกันคุณภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย Abstract   PDF
ปาริฉัตร จันโทริ
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 การศึกษาและพัฒนาระดับความลึกในการเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Abstract   PDF
บุญญิสา แซ่หล่อ
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการฝึกโสตประสาท บันไดเสียงเมเจอร์ สำหรับนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์(สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา Abstract   PDF
ทรรศวรรณ คะชินทร์
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทนนิส : กรณีศึกษารายวิชา 281-162 ทักษะและวิธีสอนเทนนิส และ 281-214 เทนนิส Abstract   PDF
ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์, จารึก สระอิส
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส : กรณีศึกษา รายวิชา 281-163 ทักษะและวิธีสอนเทเบิลเทนนิส และ 281-215 เทเบิลเทนนิส Abstract   PDF
ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 การส่งเสริมความสามารถในการควบคุมการเรียนของผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านไดอาล็อก Abstract   PDF
ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 การออกแบบสิ่งพิมพ์ Abstract   PDF
อัศวิน ศิลปเมธากุล
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา: หลักการอิสลาม ในการรักษาใจเมื่อใจวิกฤติ Abstract   PDF
สุใจ ส่วนไพโรจน์
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ กับการเล่านิทานแบบปกติที่มีต่อความสามารถในการจับใจความ ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 จังหวัดสระบุรี Abstract   PDF
ศิริรัตน์ คอยเกษม, อรุณี หรดาล
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปด้านศิลปวัฒนธรรม ในสถาบันอุดมศึกษาหลังสมัยใหม่ Abstract   PDF
ปัญญา เทพสิงห์ เทพสิงห์
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Abstract   PDF
สมพร โกมารทัต
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ของครูในศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF
ศันสนีย์ ปูรณัน, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน Abstract   PDF
วาสุกรี ใจจันทร์
 
Vol 28, No 3 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 การโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู Abstract   PDF
ลฎาภา ลดาชาติ, ลือชา ลดาชาติ
 
Vol 23, No 1 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2555 คณิตศาสตร์กับชีวิตจริง Abstract   PDF
บุญญิสา แซ่หล่อ
 
76 - 100 of 226 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>