Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 การศึกษาและพัฒนาระดับความลึกในการเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Abstract   PDF
บุญญิสา แซ่หล่อ
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการฝึกโสตประสาท บันไดเสียงเมเจอร์ สำหรับนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์(สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา Abstract   PDF
ทรรศวรรณ คะชินทร์
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทนนิส : กรณีศึกษารายวิชา 281-162 ทักษะและวิธีสอนเทนนิส และ 281-214 เทนนิส Abstract   PDF
ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์, จารึก สระอิส
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส : กรณีศึกษา รายวิชา 281-163 ทักษะและวิธีสอนเทเบิลเทนนิส และ 281-215 เทเบิลเทนนิส Abstract   PDF
ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 การส่งเสริมความสามารถในการควบคุมการเรียนของผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านไดอาล็อก Abstract   PDF
ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 การออกแบบสิ่งพิมพ์ Abstract   PDF
อัศวิน ศิลปเมธากุล
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา: หลักการอิสลาม ในการรักษาใจเมื่อใจวิกฤติ Abstract   PDF
สุใจ ส่วนไพโรจน์
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ กับการเล่านิทานแบบปกติที่มีต่อความสามารถในการจับใจความ ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 จังหวัดสระบุรี Abstract   PDF
ศิริรัตน์ คอยเกษม, อรุณี หรดาล
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปด้านศิลปวัฒนธรรม ในสถาบันอุดมศึกษาหลังสมัยใหม่ Abstract   PDF
ปัญญา เทพสิงห์ เทพสิงห์
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Abstract   PDF
สมพร โกมารทัต
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ของครูในศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF
ศันสนีย์ ปูรณัน, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน Abstract   PDF
วาสุกรี ใจจันทร์
 
Vol 23, No 1 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2555 คณิตศาสตร์กับชีวิตจริง Abstract   PDF
บุญญิสา แซ่หล่อ
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 ความต้องการของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยศรีโสภณ จังหวัดนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
นันทพงศ์ หมิแหละหมัน, ณรัณ ศรีวิหะ
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียน ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Abstract   PDF
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
วิชชุดา คัมภีร์เวช, ปรีชา วิจิตรธรรมรส
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการงานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
สุรเชษฐ แก้วกับทอง
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 ความมุ่งมั่นของครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ภุชงค์ นิลประเสริฐ, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อสอนครูวิทยาศาสตร์: ประเด็นปัจจุบันที่ครู ของครูวิทยาศาสตร์ควรทราบ Abstract   PDF
ชาตรี ฝ่ายคำตา
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำ กับพฤติกรรม การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 Abstract   PDF
เรณี อาลี, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างทักษะการใช้โปรแกรม ด้านการจัดการเอกสารกับทักษะการใช้โปรแกรมด้านการจัดการ ข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
เจะโสง หลียอ, อาซีมะห์ สามะ, ฮานานณี เจะมะ
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ Facebook ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา Abstract   PDF
นพมาศ อัครจันทโชติ, สุดคนึง ณ ระนอง, ผกาทิพย์ สุระบุตร, ประเสริฐ ดิษกร
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงร่วมกับผังกราฟิก Abstract   PDF
โสภาวรรณ จันทร์ฉาย, อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว, นพเก้า ณ พัทลุง
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 ความสุข : ทุกแง่ทุกมุม Abstract   PDF
อริยา คูหา
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ความเข้าใจธรรมชาติของแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, ชาตรี ฝ่ายคำตา, พจนารถ สุวรรณรุจิ
 
76 - 100 of 193 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>