Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) Abstract   PDF
ชาตรี ฝ่ายคำตา
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 คุณลักษณะของครูสอนดีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
ดวงพร ดุษฎี, บรรจง เจริญสุข, วันชัย ธรรมสัจการ
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 จิตวิทยา: แนวคิดและศาสตร์การใช้พืชสวนบำบัด Abstract   PDF
ไหมไทย ไชยพันธุ์, ณัฐนลิน คำสำเภา
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ : สิ่งที่ครูสอนผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้ Abstract   PDF
ศักรินทร์ ชนประชา
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 ทัศนคติที่มีผลต่อการใช้ Facebook ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา Abstract   PDF
อาฟีฟี ลาเต๊ะ, ศรัชฌา กาญจนสิงห์, จิระนันท์ อนันต์ไทย, สรณ์สิริ โททอง
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 นวัตกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎี แบบนำสร้างความสุข2 และผลการใช้นวัตกรรม Abstract   PDF
ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 บทบาทของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
นาซีมะห์ อาลี, ศักรินทร์ ชนประชา, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 บทบาทด้านศาสนา การศึกษาและการบริหารของอิหม่าม ในจังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
อิบรอฮิม ตาเยะ, ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, อะห์มัด ยี่สุ่นทรง
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 บทบาทที่ท้าทายของอาจารย์นิเทศก์ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Abstract   PDF
วรภาคย์ ไมตรีพันธุ์, ชวลิต เกิดทิพย์, วรลักษณ์ ชูกำเนิด
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 บริหารโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) อย่างไรให้ ประสบความสำเร็จ Abstract   PDF
วุฒิชัย เนียมเทศ
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
เอกรินทร์ สังข์ทอง, คณิตา นิจจรัลกุล, ิรินธร อักษรนิตย์, จุฑา ธรรมชาติ, จิราภรณ์ ผุดผาด
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
ลิต้า ลิมาน, ปัทมา ปาเนาะ, อัสมา เจะเว, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการเรียน ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Abstract   PDF
ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกันคุณภาพภายใน ที่บูรณาการกับงานปกติ Abstract   PDF
มัฮดี แวดราแม, โชติกา ภาษีผล, ศิริชัย กาญจนวาสี
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract   PDF
สาคร กิ่งจันทร์, ชวนชัย เชื้อสาธุชน, อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์
 
Vol 23, No 1 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2555 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
อ้อมใจ วงษ์มณฑา
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะปกติสุขและความทุ่มเทในการทำงาน ของครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) Abstract   PDF
วัชรินทร์ หนูสมตน
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส Abstract   PDF
ซานูซี ยีปง, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับในการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่องค์กรสมรรถนะสูงแบบบูรณาการพหุมิติ ศึกษากรณีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
ศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว, จรัส อติวิทยาภรณ์, อิศรัฏฐ์ รินไธสง
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาโดย “เขตพื้นที่การศึกษา” ในฐานะหน่วยรับการกระจายอานาจตามกฎหมาย Abstract   PDF
วนิดา แสงสารพันธ์
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 ปัญหาและอุปสรรคจากสภาพการเรียนจริงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการเรียน รายวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร Abstract   PDF
รุจิรา คงนุ้ย, ทักษิณา เครือหงส์
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิด ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Abstract   PDF
สุปรีดา บุญจุน, ชวนพิศ ชุมคง, นพเก้า ณ พัทลุง
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ และความคงทน ในการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
รณชัย จันทร์แก้ว, อลิสรา ชมชื่น, วรรณนะ หนูหมื่น
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ และแรงจูงใจต่อเนื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
ไอริสา พรหมจรรย์, อริยา คูหา, ชิดชนก เชิงเชาว์
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
ณัซรีน่า อุเส็น, ณัฐวิทย์ พจนตันติ พจนตันติ, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ
 
101 - 125 of 193 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>