Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 ความต้องการของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยศรีโสภณ จังหวัดนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
นันทพงศ์ หมิแหละหมัน, ณรัณ ศรีวิหะ
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียน ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Abstract   PDF
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการจัดการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
วิชชุดา คัมภีร์เวช, ปรีชา วิจิตรธรรมรส
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการงานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
สุรเชษฐ แก้วกับทอง
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 ความมุ่งมั่นของครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ภุชงค์ นิลประเสริฐ, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อสอนครูวิทยาศาสตร์: ประเด็นปัจจุบันที่ครู ของครูวิทยาศาสตร์ควรทราบ Abstract   PDF
ชาตรี ฝ่ายคำตา
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์แบบสร้างใหม่ กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Abstract   PDF
สมพร พิบูลย์, สุดารัตน์ สารสว่าง, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำ กับพฤติกรรม การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 Abstract   PDF
เรณี อาลี, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างทักษะการใช้โปรแกรม ด้านการจัดการเอกสารกับทักษะการใช้โปรแกรมด้านการจัดการ ข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
เจะโสง หลียอ, อาซีมะห์ สามะ, ฮานานณี เจะมะ
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ Facebook ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา Abstract   PDF
นพมาศ อัครจันทโชติ, สุดคนึง ณ ระนอง, ผกาทิพย์ สุระบุตร, ประเสริฐ ดิษกร
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงร่วมกับผังกราฟิก Abstract   PDF
โสภาวรรณ จันทร์ฉาย, อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว, นพเก้า ณ พัทลุง
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 ความสุข : ทุกแง่ทุกมุม Abstract   PDF
อริยา คูหา
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ความเข้าใจธรรมชาติของแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, ชาตรี ฝ่ายคำตา, พจนารถ สุวรรณรุจิ
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) Abstract   PDF
ชาตรี ฝ่ายคำตา
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 คุณลักษณะของครูสอนดีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
ดวงพร ดุษฎี, บรรจง เจริญสุข, วันชัย ธรรมสัจการ
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 คุณลักษณะผู้นำองค์กรธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 Abstract   PDF
สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 จิตวิทยา: แนวคิดและศาสตร์การใช้พืชสวนบำบัด Abstract   PDF
ไหมไทย ไชยพันธุ์, ณัฐนลิน คำสำเภา
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 ทรรศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบเชิญชวน Abstract   PDF
สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล, สุวิมล เขี้ยวแก้ว
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ : สิ่งที่ครูสอนผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้ Abstract   PDF
ศักรินทร์ ชนประชา
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 ทัศนคติที่มีผลต่อการใช้ Facebook ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา Abstract   PDF
อาฟีฟี ลาเต๊ะ, ศรัชฌา กาญจนสิงห์, จิระนันท์ อนันต์ไทย, สรณ์สิริ โททอง
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 นวัตกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎี แบบนำสร้างความสุข2 และผลการใช้นวัตกรรม Abstract   PDF
ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 บทบาทของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
นาซีมะห์ อาลี, ศักรินทร์ ชนประชา, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 บทบาทด้านศาสนา การศึกษาและการบริหารของอิหม่าม ในจังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
อิบรอฮิม ตาเยะ, ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, อะห์มัด ยี่สุ่นทรง
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 บทบาทที่ท้าทายของอาจารย์นิเทศก์ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Abstract   PDF
วรภาคย์ ไมตรีพันธุ์, ชวลิต เกิดทิพย์, วรลักษณ์ ชูกำเนิด
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 บริหารโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) อย่างไรให้ ประสบความสำเร็จ Abstract   PDF
วุฒิชัย เนียมเทศ
 
101 - 125 of 226 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>