Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 3 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ Abstract   PDF
ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
Vol 28, No 3 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 ประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีภาพถ่าย ที่น่าดึงดูดใจทางเพศผ่านเฟซบุ๊ค Abstract   PDF
พันธิตรา คูวัฒนสุชาติ, อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
เอกรินทร์ สังข์ทอง, คณิตา นิจจรัลกุล, ิรินธร อักษรนิตย์, จุฑา ธรรมชาติ, จิราภรณ์ ผุดผาด
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
ลิต้า ลิมาน, ปัทมา ปาเนาะ, อัสมา เจะเว, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการเรียน ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Abstract   PDF
ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกันคุณภาพภายใน ที่บูรณาการกับงานปกติ Abstract   PDF
มัฮดี แวดราแม, โชติกา ภาษีผล, ศิริชัย กาญจนวาสี
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract   PDF
สาคร กิ่งจันทร์, ชวนชัย เชื้อสาธุชน, อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์
 
Vol 23, No 1 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2555 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
อ้อมใจ วงษ์มณฑา
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Abstract   PDF
สุภาวดี สุวิธรรมา
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะปกติสุขและความทุ่มเทในการทำงาน ของครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) Abstract   PDF
วัชรินทร์ หนูสมตน
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 ปัจจัยพหุระดับในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอิทธิพล ต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ปาอีซะห์ จินตรา, อาฟีฟี ลาเต๊ะ
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส Abstract   PDF
ซานูซี ยีปง, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 ปัจจัยองค์การท่ีมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษา ในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Abstract   PDF
พรเพ็ญ วงศ์พจน์, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เสกสรร สุธรรมานนท์
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับในการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่องค์กรสมรรถนะสูงแบบบูรณาการพหุมิติ ศึกษากรณีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
ศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว, จรัส อติวิทยาภรณ์, อิศรัฏฐ์ รินไธสง
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาโดย “เขตพื้นที่การศึกษา” ในฐานะหน่วยรับการกระจายอานาจตามกฎหมาย Abstract   PDF
วนิดา แสงสารพันธ์
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 ปัญหาและอุปสรรคจากสภาพการเรียนจริงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการเรียน รายวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร Abstract   PDF
รุจิรา คงนุ้ย, ทักษิณา เครือหงส์
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการสร้างผลงานของ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ Abstract   PDF
ศักดิ์สกุล คลังชะนัง, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ดวงเดือน พิณสุวรรณ์
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิด ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Abstract   PDF
สุปรีดา บุญจุน, ชวนพิศ ชุมคง, นพเก้า ณ พัทลุง
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ และความคงทน ในการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
รณชัย จันทร์แก้ว, อลิสรา ชมชื่น, วรรณนะ หนูหมื่น
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ และแรงจูงใจต่อเนื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
ไอริสา พรหมจรรย์, อริยา คูหา, ชิดชนก เชิงเชาว์
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
ณัซรีน่า อุเส็น, ณัฐวิทย์ พจนตันติ พจนตันติ, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้แผนภาพ (Predict-Observe-Explain-Mapping : POEM) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี และ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
ณริศรา อรรฆยมาศ, พูนสุข อุดม, อานอบ คันฑะชา
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการวาดภาพต่อเติมที่มีต่อความคิด สร้างสรรค์และความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
นพรัตน์ เก่งการเรือ, บัณฑิตา อินสมบัติ
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 ผลการฝึกด้วยน้ำหนักในระดับต่ำแบบสถานีและการฝึกกิจกรรมทางกาย แบบสถานีที่มีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด Abstract   PDF
ศักดิ์ชัย ศรีสุข
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) Abstract   PDF
การีมะห์ และหีม, เกษตรชัย และหีม
 
126 - 150 of 226 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>