Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้แผนภาพ (Predict-Observe-Explain-Mapping : POEM) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี และ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
ณริศรา อรรฆยมาศ, พูนสุข อุดม, อานอบ คันฑะชา
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการวาดภาพต่อเติมที่มีต่อความคิด สร้างสรรค์และความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
นพรัตน์ เก่งการเรือ, บัณฑิตา อินสมบัติ
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 ผลการฝึกด้วยน้ำหนักในระดับต่ำแบบสถานีและการฝึกกิจกรรมทางกาย แบบสถานีที่มีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด Abstract   PDF
ศักดิ์ชัย ศรีสุข
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) Abstract   PDF
การีมะห์ และหีม, เกษตรชัย และหีม
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 ผลการใช้ชุดการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Abstract   PDF
อัญชลี อุดมศิลป์, คณิตา นิจจรัลกุล, จารึก อรรถสงเคราะห์
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดพฤติกรรมนิยมที่มีต่อ การพัฒนามารยาทไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
วันวิสาข์ แก้วแล, นิธิพัฒน์ เมฆขจร
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตารางธาตุ สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ Abstract   PDF
สุนทรี รินทร์คำ, ชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและโครงงาน วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
คณิตา นิจจรัลกุล, ทรงธรรม แก้วประถม, มนฑกาน อรรถสงเคราะห์, มุกดา ธรรมกิรติ, ธเนศ สุขมาตย์, นิตยา สืบประดิษฐ์, นูรียะตี จะปะกิยา
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ผลการใช้สื่อการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบ มัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
ไกรรัตน์ นิลฉิม, แวฮาซัน แวหะมะ
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล Abstract   PDF
ศศิธร บุษภักค์, วัลลยา ธรรมอภิบาล, นิรันดร์ จุลทรัพย์
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ผลของการจัดโปรแกรมการปรับตัวต่อพัฒนาการการปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
วารินทร์ รามฤทธิ์, กานดา จันทร์แย้ม, เกษตรชัย และหีม
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ผลของการนวดแบบประยุกต์ที่มีต่อความอดทนและแรงระเบิด ของกล้ามเนื้อ และระดับความผ่อนคลายทางจิตใจของนักกีฬา Abstract   PDF
ตูแวยูโซะ กูจิ, ประชา ฤาชุตกุล, ชิดชนก เชิงเชาว์
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ผลของการบูรณาการการเรียนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กับการเรียนการสอนปกติ ต่อความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี Abstract   PDF
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 ผลของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนแบบทวิภาษาโดยภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อของ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Abstract   PDF
ฟารีดา สุบินวิภู
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 ผลของการฝึกการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
ฟาลาตี หมาดเต๊ะ, ประชา ฤาชุตกุล, ชิดชนก เชิงเชาว์
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 ผลของการฝึกบันไดลิงและรั้ว PVC ต่อความเร็ว ของนักกีฬาฟุตบอลชาย Abstract   PDF
นัฐพล ไชยศร, สุนทรา กล้าณรงค์
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 ผลของการฝึกสมาธิแบบไท้เก๊กที่ส่งผลต่อความแม่นยำ ในการแทงเป้าดาบฟอยล์และดาบเอเป้ Abstract   PDF
เกียรติขจร ก่อเกียรติพิทักษ์, ประชา ฤาชุตกุล, ชิดชนก เชิงเชาว์
 
Vol 23, No 1 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2555 ผลของการฝึกอบรมบนเว็บเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่งของ นักศึกษาเตรียมออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ Abstract   PDF
สุรเชษฐ แก้วกับทอง, วสันต์ อติศัพท์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 ผลของการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับเตรียมความพร้อม Abstract   PDF
นุรอานี โตะโยะ, ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, พรเทพ เมืองแมน เมืองแมน
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 ผลของการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้แบบจำลองดาวศุกร์ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน เรื่องปรากฏการณ์เกี่ยวกับดาวศุกร์ Abstract   PDF
สุวิทย์ คงภักดี
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 ผลของการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้นโดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน Abstract   PDF
สุชัญญ์ พฤกษวัลต์, อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, วสันต์ อติศัพท์
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 ผลของการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงที่สร้างตามทฤษฎี การเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
ตัสนีม กอแตง, วิชัย นภาพงศ์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
 
Vol 24, No 2 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีต่อความตระหนักใน ความเป็นพลเมืองของนักศึกษา Abstract   PDF
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ผลของการใช้กิจกรรมเกมพลศึกษาที่มีต่อความสามารถใน การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยและสมรรถภาพทางกายของ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2 Abstract   PDF
อาดีละห์ เฮงดาดา, ประชา ฤาชุตกุล, ชิดชนก เชิงเชาว์
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 ผลของการใช้ชุดการสอน เรื่องการเขียนพยัญชนะไทยที่มีต่อความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง การเรียนรู้ (Learning Disabilities): กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
ซูไรยา อาแด, ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, พรเทพ เมืองแมน
 
126 - 150 of 193 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>