Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในการออกกำลังกายของ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Abstract   PDF
สุชาติ บินโต๊ะหีม, สุนทรา กล้าณรงค์, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
 
Vol 25, No 2 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 สมรรถนะสำคัญด้าน ICT ของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF
สุริยา หมาดทิ้ง
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดตรัง Abstract   PDF
ปิยะ สินยัง, สุนทรา กล้าณรงค์, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 สอนดีมีประสิทธิผล Abstract   PDF
สุวิมล เขี้ยวแก้ว
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 หน้าปก ส่วนหน้า สารบัญ Abstract   PDF
หน้าปก ส่วนหน้า สารบัญ
 
Vol 27, No 2 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 อนาคตภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ Abstract   PDF
กัลยาณี ยังสังข์, จรัส อติวิทยาภรณ์, รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
 
Vol 23, No 3 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใน สังคมพหุวัฒนธรรม Abstract   PDF
นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ปณิตา วรรณพิรุณ, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างการสอนแบบค้นพบโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Abstract   PDF
ปริญญา นุ่มน้อย
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 แนวการสอนโดยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง : สำเร็จหรือล้มเหลวกันแน่ Abstract   PDF
ออมสิน จตุพร
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 แนวคิดประชาธิปไตยในบริบทการศึกษา Abstract   PDF
ธีร หฤทัยธนาสันติ์
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง, ศักรินทร์ ชนประชา
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 แนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
บุรินทร์ สหะวิริยะ, เรชา ชูสุวรรณ, เอกรินทร์ สังข์ทอง
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ในโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
กีเร๊าะ อาลี, ศักรินทร์ ชนประชา, บุญญิสา แซ่หล่อ
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 แนวทางการส่งเสริมอาชีพทำนาเกลือ: กรณีศึกษาชุมชนตันหยงลุโละ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง Abstract   PDF
สุภาพร สาแม, วิรินธร อักษรนิตย์
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 แนวทางการเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน Abstract   PDF
ปาริฉัตร จันโทร
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน ประถมศึกษา ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 Abstract   PDF
สมจิต ทองเกตุ, ชวลิต เกิดทิพย์, เอกรินทร์ สังข์ทอง
 
Vol 27, No 3 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 โมเดลถดถอยพหุระดับ : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลลดหลั่นเชิงชั้นในองค์การและสังคม Abstract   PDF
อิศรัฏฐ์ รินไธสง, กนกกร ศิริสุข
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 “ครู” ในสถานการณ์ไฟใต้บนย่างก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
สามารถ ทองเฝือ
 
176 - 193 of 193 Items << < 3 4 5 6 7 8