Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 ผลของการใช้ชุดการสอน เรื่องการเขียนพยัญชนะไทยที่มีต่อความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง การเรียนรู้ (Learning Disabilities): กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
ซูไรยา อาแด, ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, พรเทพ เมืองแมน
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 ผลของการใช้โปรแกรมการอบรมครูเพื่อส่งเสริมความรู้และเจตคติทางบวก ต่อการสอนความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตด้วยตนเองให้แก่นักเรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ Abstract   PDF
กุลยา ก่อสุวรรณ
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ผลของกิจกรรมการละเล่นไทย ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายของเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
นันทนัช สงศิร, สุจินดา ย่องจีน, บัญญัติ ยงย่วน
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 ผลของละครชุดเรื่อง NUMB3RS ต่อการเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง Abstract   PDF
วาสนา บุญแสวง, บุญญิสา แซ่หล่อ, ณัฐพล บุญนำ
 
Vol 29, No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 ผลของโปรแกรมความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Abstract   PDF
จรัญญา ประสิทธิ์สุนทร, มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 ผลจากครูสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตา Abstract   PDF
วัฒนา สุนทรธัย
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์, วสันต์ อติศัพท์, เอกรินทร์ สังข์ทอง
 
Vol 25, No 3 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Abstract   PDF
พัชนา สุวรรณแสน, วิวรรณ กาญจนวจี, กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 พหุวัฒนธรรม: การเรียนรู้ Abstract   PDF
นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
 
Vol 23, No 1 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2555 พหุวัฒนธรรมศึกษา: อะไรคือสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ควรรู้ Abstract   PDF
เอกรินทร์ สังข์ทอง
 
Vol 24, No 3 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2556 พัฒนาการคุณภาพการศึกษาไทยโดยผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
กนกกร ศิริสุข, อิศรัฏฐ์ รินไธสง, จรัส อติวิทยาภรณ์
 
Vol 26, No 3 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 พัฒนาการในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย Abstract   PDF
รุจนี เอ้งฉ้วน, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์
 
Vol 26, No 1 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ องค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ปิยะภรณ์ ด้วงตุด, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนอำเภอเมือง Abstract   PDF
ธินัฐดา พิมพ์พวง, มานพ คณะโต
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2558-2567) Abstract   PDF
สุมาวดี พวงจันทร์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เรชา ชูสุวรรณ, ผ่องศรี วณิชย์ศุภวงศ์
 
Vol 25, No 1 (2557): ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 ระดับความลึกในการเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ Abstract   PDF
บุญญิสา แซ่หล่อ
 
Vol 24, No 1 (2556): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 รายงานวิเคราะห์เจาะลึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ ที่ 2 (ปี 2549-2553) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
เธียรนันท์ วาณิชย์ศุภวงศ์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
 
Vol 28, No 3 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 รุจิรา คงการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Abstract   PDF
รุจิรา คงนุ้ย, เอกชัย เนาวนิช, กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง
 
Vol 28, No 1 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับแรงงานต่างด้าว ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล Abstract   PDF
พงศ์เทพ โตมาด, กัมปนาท บริบูรณ์
 
Vol 23, No 2 (2555): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำ หรับชาวมอแกนในสังคม พหุวัฒนธรรม จังหวัดพังงา Abstract   PDF
ยุพดี ยศวริศสกุล
 
Vol 24, No 4 (2556): ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-ธันวาคม 2556 รูปแบบการบริหารการศึกษาสู่อาเซียน ของโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
วุฒิชัย เนียมเทศ
 
Vol 28, No 3 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ทิฆัมพร สมพงษ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 26, No 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ Abstract   PDF
นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 27, No 1 (2559): ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
สิรินารถ แววสง่า, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
 
Vol 28, No 2 (2560): ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และความสำเร็จของระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย Abstract   PDF
วรรณา ด้วงสว่าง, สุชาดา นันทะไชย, มณฑป ไชยชิต, สังวรณ์ งัดกระโทก
 
176 - 200 of 226 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>